Od 1 stycznia 2012 roku rusza abolicja dla cudzoziemców, którzy nielegalnie przebywają w Polsce. Cudzoziemcy, którzy chcą zalegalizować swój pobyt będą musieli złożyć wnioski do właściwego wojewody. Wnioski będzie można składać przez sześć miesięcy. Abolicja będzie udzielana na okres 2 lat.

Kto może skorzystać z abolicji?

Z abolicji mogą skorzystać cudzoziemcy, którzy przebywają w Polsce:

  • nieprzerwanie*co najmniej od 20 grudnia 2007 roku, których pobyt jest nielegalny w dniu wejścia w życie ustawy, czyli 1 stycznia 2012 roku

*Nieprzerwanie, czyli gdy żadna z przerw w pobycie cudzoziemca w Polsce  nie była dłuższa niż 6 miesięcy i nie przekroczyła łącznie 10 miesięcy w badanym okresie. Chyba że przerwa była spowodowana wykonywaniem obowiązków zawodowych lub świadczeniem pracy poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (na podstawie umowy zawartej z pracodawcą, którego siedziba znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej), towarzyszeniem małżonkowi wykonującemu obowiązki zawodowe lub świadczącemu pracę we wspomnianych warunkach lub była spowodowana leczeniem.

oraz cudzoziemcy, którzy przebywają w Polsce:

  • nieprzerwanie co najmniej od 1 stycznia 2010 roku, którym przed tym dniem została wydana ostateczna decyzja o odmowie nadania statusu uchodźcy, zawierająca orzeczenie o wydaleniu i których pobyt w Polsce jest nielegalny w dniu wejścia w życie ustawy;
  • wobec których 1 stycznia 2010 roku trwało postępowanie w sprawie nadania statusu uchodźcy wszczęte na skutek kolejnego wniosku.

Na jak długo cudzoziemiec zalegalizuje swój pobyt?

Zalegalizowanie pobytu odbędzie się w formie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, które będzie udzielane na 2 lata. W tym czasie cudzoziemiec może podjąć zatrudnienie na podstawie umowy o pracę bez zezwolenia oraz prawnie uregulować swój dalszy pobyt w Polsce. Postępowania w tych sprawach poprowadzą wojewodowie oraz Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

Kiedy trzeba złożyć wniosek o abolicję?

Wnioski o zalegalizowanie pobytu w Polsce cudzoziemcy powinni składać przez okres 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, czyli od 1 stycznia 2012 r. do dnia 2 lipca 2012 r.


UWAGA:

Wnioski będę przyjmowanie od 1 stycznia 2012 roku do 2 lipca 2012 r.

Gdzie można składać wnioski o abolicję?

Wnioski o zalegalizowanie swojego pobytu cudzoziemcy będą musieli złożyć (osobiście lub pocztą) w wydziale lub oddziale do spraw cudzoziemców urzędu wojewódzkiego właściwego ze względu na miejsce swojego pobytu.

Kiedy nastąpi odmowa udzielenia zezwolenia na zamieszkanie w trybie abolicji?

Cudzoziemiec nie uzyska zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony w trybie abolicji gdy:

  • nie będzie spełniał wymogów do udzielenia tego zezwolenia;
  • jego dane znajdują się w Systemie Informacyjnym Schengen do celów odmowy wjazdu i zostały wpisane przez inne państwo obszaru Schengen;
  • w postępowaniu w sprawie udzielenia tego zezwolenia został złożony wniosek lub zostały przedstawione dokumenty zawierające nieprawdziwe dane osobowe lub fałszywe informacje;
  • w postępowaniu w sprawie udzielenia tego zezwolenia, w celu użycia za autentyczny, podrobił lub przerobił dokument bądź używał takiego dokumentu jako autentycznego;
  • wymagają tego względy obronności lub bezpieczeństwa państwa albo ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego lub interes Rzeczypospolitej Polskiej;
  • jego dane znajdują się w wykazie cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany i zostały tam umieszczone na podstawie art. 128 ust. 1 pkt. 6 ustawy z 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach.

Telefon Informacyjny w sprawie abolicji:

W Urzędzie do Spraw Cudzoziemców działa telefon informacyjny pod którym można uzyskać  informacje na temat abolicji dla cudzoziemców przebywających w Polsce nielegalnie.

Telefon (22) 601-75-25 czynny jest w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki od godziny 8.15 do 16.15. W środy od godziny 15.00 do 20.00. Informacje udzielane są w językach: polskim, angielskim, rosyjskim,wietnamskim.