V Festyn Komandosa fot Paweł Ukraiński (44)

Burmistrz Dziwnowa ogłosił konkurs na realizację zadań publicznych w 2015r. I tak na podstawie projektu budżetu Gminy na 2015r. Grzegorz Jóźwiak postanowił przeznaczyć następujące środki publiczne na poszczególne zadania:

1 ) Prowadzenie działalności sportowej w zakresie uprawiania piłki nożnej w Dziwnowie – 70 tys. zł

2) Prowadzenie działalności sportowej w zakresie uprawiania piłki nożnej w Międzywodziu – 35 tys. zł

3) Zadania WOPR – 8 tys. zł

4) Organizacja imprez sportowych uczniów (Sportowa Majówka, Kwietny Bieg, Zawody Rekreacyjno – Pożarnicze) – 10 tys. zł

5) Organizacja międzynarodowego biegu IV Mile Jarka – 15 tys. zł

VII Słoneczny Turniej Tańca w Dziwnowie

6) Turnieje tańca sportowego – 12 tys. zł

7) Ratownictwo i ochrona ludności – 10 tys. zł

8) Bezpieczne wakacje – 40 tys. zł

9) XIII regaty łodzi monotypowych – 10 tys. zł

10) Uniwersytet III wieku – 12 tys. zł

11) Festyn Komandosa – 28 tys. zł

V Festyn Komandosa fot Paweł Ukraiński (22)

O udzielenie dotacji mogą się ubiegać organizacje pozarządowe niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, niedziałające w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne, spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Rozpatrzenie i wybór ofert dokona komisja konkursowa powołana zarządzeniem Burmistrza Dziwnowa. Oferty należy składać w formie pisemnej w zamkniętych kopertach opatrzonych nazwą i adresem oferenta z dopiskiem „Konkurs na wykonanie zadania publicznego ……. (oraz odpowiednią nazwą zadania)” do 3 stycznia 2015r. w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Dziwnowie przy ulicy Szosowej 5. Termin rozpatrzenia ofert to 1o stycznia 2014r.

kamienskie.info