VII Słoneczny Turniej Tańca w Dziwnowie

30 stycznia Burmistrz Kamienia Pomorskiego ogłosił kolejny konkurs na wsparcie realizacji zadań publicznych przez sektor pozarządowy. Konkurs obejmuje 6 zdań z zakresu: upowszechniania kultury fizycznej, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, ratownictwa i ochrony ludności.

W konkursie mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa  do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia  i wyznania, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne, spółki akcyjne i spółki z ograniczona odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników, realizujące zadania statutowe z zakresu kultury fizycznej i sportu.

Zadanie nr 1 – „Organizacja X Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Sportowego w Kamieniu Pomorskim oraz udział dzieci i młodzieży Gminy Kamień Pomorski w zawodach sportowych różnej rangi w zakresie tańca sportowego” – 10 000,00 zł.

Zadanie nr 2 – „Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży Gminy Kamień Pomorski z zakresu piłki siatkowej” – 5 000,00 zł. Zadanie obejmuje prowadzenie zajęć sportowych w grupach wiekowych,  w tym organizację imprez sportowych, fachową opiekę merytoryczną ze strony wykwalifikowanych opiekunów i trenerów, zakup niezbędnych usług (w tym transportowych i trenerskich), ubezpieczenie, zakup materiałów i sprzętu sportowego.

Zadanie nr 3 – „Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży Gminy Kamień Pomorski z zakresu karate” – 5 000,00 zł. Zadanie obejmuje prowadzenie zajęć sportowych w grupach wiekowych,  w tym organizację imprez sportowych, fachową opiekę merytoryczną ze strony wykwalifikowanych opiekunów i trenerów, zakup niezbędnych usług (w tym transportowych i trenerskich), ubezpieczenie, zakup materiałów i sprzętu sportowego.

Zadanie nr 4 – „Organizacja zajęć kulturalnych dla seniorów Gminy Kamień Pomorski” – 5 000,00 zł. W ramach zadania oferent jest zobowiązany do: zapewnienia atrakcyjnego programu, który przyczyni się do aktywizacji życia kulturalnego kamieńskich seniorów, nadzoru merytorycznego nad treścią programu, koordynacji przygotowań i przebiegu programu, prawidłowego i terminowego rozliczenia przyznanych środków finansowych.

Zadanie nr 5 – „Kultywowanie tradycji ludowej na terenie Gminy Kamień i promocja na zewnątrz dokonań w tej dziedzinie” 7 000,00 zł. Celem zadania jest wspieranie wszelkiego rodzaju inicjatyw, mających istotne znaczenie dla pielęgnowania i rozwoju kultury ludowej wśród mieszkańców Gminy Kamień Pomorski. W ramach zadania oferent jest zobowiązany m. in. do wykonania zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy, wydatkowania ewentualnie przyznanych środków finansowych tylko na to zadanie na które zostały przyznane, prawidłowego i terminowego rozliczenia dotacji.

Zadanie nr 6 – „Zapewnienie bezpieczeństwa na wodach Zalewu Kamieńskiego w okresie sezonu letniego 2014 oraz na działaniach profilaktycznych wśród dzieci i młodzieży kamieńskich szkół”25 000,00 zł. W ramach zadania oferent jest zobowiązany do: zapewnienia bezpieczeństwa osobom pływającym po wodach Zalewu Kamieńskiego poprzez stałe dyżury na przystani żeglarskiej oraz patrolowanie łodziami motorowymi obszaru wód Zalewu Kamieńskiego w dni wolne od pracy i święta przez osoby posiadające stosowne przygotowanie i uprawnienia, działań profilaktycznych wśród dzieci i młodzieży poprzez promowanie bezpiecznych zachowań na wodzie, w tym cykl pogadanek, konkursy, zawody pływackie.

kamienskie.info