Regaty Energa Sailing Cup Kamień Pomorski

Burmistrz Kamienia Pomorskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kamień Pomorski w 2014 roku w sferze: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

W konkursie mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne, spółki akcyjne i spółki z ograniczona odpowiedzialnością oraz kluby sportowe realizujące zadania statutowe z zakresu kultury fizycznej i sportu, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Pierwsze zadanie – „Zajęcia sportowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych Gminy Kamień Pomorski z zakresu piłki nożnej – w ramach współzawodnictwa sportowego koordynowanego przez Zachodniopomorski Związek Piłki Nożnej” – 225 000 zł

W ramach zadania oferent jest zobowiązany do systematycznego prowadzenia szkoleń, zajęć i rozgrywek sportowych w ciągu 2014 roku minimum z jedną drużyną seniorów, jedną drużyną juniorów, z dwoma grupami trampkarzy – młodszą i starszą; fachowej opieki merytorycznej ze strony wykwalifikowanych opiekunów i trenerów, zakupu niezbędnych usług i materiałów.

Drugie zadanie – „Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kamień Pomorski z zakresu żeglarstwa – 80 000 zł

W ramach zadania oferent jest zobowiązany do systematycznego prowadzenia szkolenia obejmującego dzieci i młodzież z terenu Gminy Kamień Pomorski oraz udziału podopiecznych w rozgrywkach sportowych w ciągu 2014 roku w poszczególnych klasach regatowych, zapewnienia fachowej opieki merytorycznej ze strony wykwalifikowanych opiekunów i trenerów, zakupu niezbędnych usług i materiałów.
Trzecie zadanie – „Organizacja w Kamieniu Pomorskim imprez żeglarskich” – 20 000 zł
W ramach zadania oferent jest zobowiązany do organizacji w Kamieniu Pomorskim imprez żeglarskich rangi minimum ogólnopolskiej, będących promocją dyscypliny i Gminy Kamień Pomorski.
Czwarte zadanie – „Zapewnienie pomocy dzieciom w ramach placówki wsparcia dziennego w Benicach” – 20 000 zł

Zadanie polega na organizowaniu opieki nad dziećmi z rodzin ubogich, niewydolnych wychowawczo oraz zagrożonych patologią społeczną. W ramach zadania oferent jest zobowiązany do prowadzenia zajęć edukacyjnych z elementami socjoterapii, prowadzenia pogadanek o zasadach profilaktyki uzależnień, organizacji okolicznościowych zabaw, gier i konkursów dla dzieci, organizacji półkolonii, fachowej opieki merytorycznej ze strony wykwalifikowanych opiekunów.
Oferty z kompletem załączników na formularzu zgodnym ze wzorem z rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. należy składać w zamkniętej kopercie, opatrzonej nazwą podmiotu i oznaczonej tytułem konkursu w sekretariacie Urzędu Miejskiego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 grudnia 2013 roku do godz. 15.
kamienskie.info