Szkoła Podstawowa nr 1

Burmistrz Kamienia Pomorskiego ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Kamieniu Pomorskim. Szkoła ma rozpocząć swoją działalność od 1 września 2014 roku.

Do konkursu może przystąpić nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który m.in. ukończył studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje, ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarzàdzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela, spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym, nie był karany karą dyscyplinarną, nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

——–> Kliknij i zobacz wymagania stawiane przed kandydatami  <———–

Oferty osób przystępujących do konkursu  powinny zawierać dokumenty określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 1 czerwca 2010r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej

——–> Kliknij i zobacz wymagane dokumenty <———–

Oferty  należy składać w zamkniętych kopertach z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz  dopiskiem Konkurs na stanowisko Dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Kamieniu Pomorskim” do 24 lutego 2014 roku w budynku Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Kamieniu Pomorskim ul. Wąska 1 w Kamień Pomorski.

Więcej informacji udziela dyrektor Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Kamieniu Pomorskim ul. Wąska 1 , 72-400 Kamień Pomorski , tel. 91-38-20-982.

Nauka w państwowej szkole muzycznej będzie bezpłatna. Przedział wiekowy uczniów może się wahać od 5 do 16 roku życia. Zajęcia mają się odbywać w godzinach popołudniowych. Jednostka ma swoją siedzibę w obecnej Szkole Podstawowej nr 1 im. Bolesława Chrobrego w Kamieniu Pomorskim.

kamienskie.info