Kamieński Festyn Dominikański (33)

Burmistrz Kamienia Pomorskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych gminy Kamień Pomorski w 2014 roku w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Zadanie ma polegać na kompleksowej organizacji dwudniowej imprezy historycznej na Rynku Starego Miasta w Kamieniu Pomorskim, odbywającej się w ramach Jarmarku Świętego Ottona.

W trakcie realizacji zadania oferent jest zobowiązany do zapewnienia w trakcie trwania imprezy 15-stu historycznych stoisk rzemieślniczo-handlowych, oraz do zorganizowania pokazów dawnego rzemiosła i programu artystycznego nawiązującego do okresu średniowiecza, ze szczególnym uwzględnieniem postaci Św. Ottona biskupa Bambergu. Wykonawca ma też zapewnić w trakcie trwania imprezy, czystość, porządek i bezpieczeństwo. Będzie też zobowiązany do promocji całego wydarzenia.

Na realizację zadania Gmina Kamień Pomorski przeznacza kwotę 40 tys. zł.

Zadanie ma być  zrealizowane  pomiędzy 15 kwietnia, a 31 sierpnia 2014 roku (oferent podając termin realizacji zadania należy wskazać dzień, miesiąc i rok rozpoczęcia oraz dzień, miesiąc i rok zakończenia realizacji zadania), przy czym termin realizacji imprezy na Rynku Starego Miasta w Kamieniu Pomorskim ustalono na dni 28-29 czerwca 2014 roku.

Oferty można składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kamieniu Pomorskim w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 kwietnia 2014 roku do godz. 1500 . O terminie złożenia oferty decyduje data jej wpływu do Urzędu. Dodatkowych informacji nt. konkursu udziela insp. Elżbieta Kucharska – dział promocji  Urzędu Miejskiego w Kamieniu Pomorskim, tel. 91 38 23 963, e.kucharska@kamienpomorski.pl

kamienskie.info