Policja

Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie ogłosił nabór kandydatów do służby w Policji. Osoby, które się zakwalifikują będą odbywać służbę w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie, komendach powiatowych i miejskich Policji woj. zachodniopomorskiego oraz Oddziale Prewencji Policji w Szczecinie.

Łącznie do obsadzenia jest 348 miejsc. 28 stycznia zostanie przyjętych – 65 osób, 1 kwietnia – 52 osoby, 2 czerwca – 80 osób, 5 sierpnia – 30 osób, 7 października – 57 osób, 2 grudnia – 64 osoby.

Służbę w Policji może pełnić każdy obywatel polski, niekarany o nieposzlakowanej opinii, korzystający w pełni z praw publicznych, posiadający co najmniej średnie wykształcenie, posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować, dający rękojmie zachowania tajemnicy stosowania do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych. Ponadto mężczyźni powinni posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej potwierdzony adnotacją w książeczce wojskowej.

Osoby zainteresowane pełnieniem służby w Policji powinny osobiście złożyć komplet dokumentów w Zespole ds. Doboru i Rezerwy Kadrowej Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie, ul. Małopolska 47, tel. 91 82 11 235 lub 91 82 11 261 w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 14.30. W 1. poniedziałek miesiąca kandydaci mogą składać dokumenty w godz. 8:00 – 17:00.

Od kandydatów wymagane są następujące dokumenty:

– pisemne podanie o przyjęcie  do służby w Policji, adresowane do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie,

– wypełniony kwestionariusz osobowy kandydata do służby (część A i B),

– kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, jeśli wcześniej kandydat do służby pozostawał w  stosunku pracy lub w służbie,

– kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

– dowód osobisty oraz książeczkę wojskową, jeśli kandydat objęty jest ewidencją wojskową. (składając kserokopie dokumentów kandydat do służby przedkłada do wglądu ich oryginały)

Kandydat zobowiązany jest okazać dowód osobisty na każdorazowe żądanie pracownika doboru. Formularz kwestionariusza osobowego można pobrać w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie oraz na stronie internetowej www.policja.pl (praca – informator dla kandydatów, dokumenty do pobrania). Wypełnioną ankietę bezpieczeństwa osobowego kandydat składa w  terminie i miejscu wyznaczonym w toku postępowania kwalifikacyjnego.

Preferowani będą kandydaci posiadający wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku: prawo, ekonomia, administracja, informatyka, bezpieczeństwo narodowe lub bezpieczeństwo wewnętrzne, tytuł ratownika lub ratownika medycznego, uprawnienia instruktora sportów walki, strzelectwa sportowego, ratownictwa wodnego, nurkowania oraz sportów motorowych, uprawnienia ratownika wodnego, uprawnienia w dziedzinie nurkowania wydane przez licencjonowaną organizację nurkową, działającą na terenie Polski oraz uprawnienia do prowadzenia łodzi motorowej, prawo jazdy kat. “A” lub “C”.

kamienskie.info