Drut Kołczewo

Ciąg dalszy przepychanki o działkę na terenie pola golfowego w Kołczewie. Tym razem już bez drutów kolczastych i różowych namiotów. Wszystko przez informację jaka ukazała się na stronach Amber Baltic dotyczącą uprzątnięcia działki nr 89 w Kołczewie.

„Zarząd Golf Amber Baltic Sp. z o.o. informuje, że w dniu 21.11.2013 przy udziale i pod nadzorem Komornika Sądowego ze Stargardu Szczecińskiego wykonane zostało postanowienie Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum z dnia 06.09.2013 zakazujące spółce Centurio Sp. z o.o. oraz Ekotrade Sp. z o.o. „poruszania się po terenie działki nr 89 (…) a także poruszania się po terenie pola golfowego (…) jak również (…) prowadzenia jakiejkolwiek działalności gospodarczej na terenie działki gruntu nr 89 (…) oraz usunięcia z terenu działki osób i nieruchomości reprezentującej prawa wyżej wskazanych spółek oraz ogrodzenia tej działki wykonanego z drutu kolczastego(…)”

Pół roku po decyzji o uprzątnięciu działki, na naszą redakcyjną skrzynkę otrzymaliśmy oświadczenie firmy Sunny Hills Apartamenty Kołczewo.

„Działając za spółkę Centurio sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej „Centurio”), w związku z komunikatem spółki Golf Amber Baltic sp. z o. o. (dalej „GAB”) umieszczonym na stronie internetowej oraz profilu GAB na Facebook’u odnośnie prac porządkowych na dzierżawionej przez Centurio działce ewidencyjnej numer 89 (obręb Kołczewo), informujemy ze Centurio przysługują prawa wynikające z ważnej i obowiązującej umowy dzierżawy zawartej z Gminą Wolin na okres 3 lat, tj. do dnia 07 lipca 2016 roku.  W ocenie Centurio, opisywane „prace porządkowe” dokonane zostały w części w sposób bezprawny, naruszający posiadanie Centurio. Trzeba zwrócić uwagę, iż postanowienie Sądu Rejonowego Szczecin Centrum w Szczecinie z dnia 06 września 2013 roku, na które powołuje się GAB nie uprawniało GAB do pozbawienia Centurio posiadania przedmiotowej działki. Niezależnie od tego, że powołane postanowienie Sądu zostało zaskarżone zażaleniem, a zatem nie jest prawomocne, trzeba odróżnić czynności wykonywane przez Komornika w wykonaniu tego postanowienia, od czynności dokonywanych przez GAB samodzielnie. Zgodnie z postanowieniem, Komornik uprawniony był do usunięcia z przedmiotowej działki osób i ruchomości oraz ogrodzenia, co wcale nie oznacza, że GAB miał na podstawie postanowienia prawo do objęcia w posiadanie tej działki, jej koszenia itp. Trzeba zaznaczyć, że w sprawie w której Sąd Rejonowy Szczecin Centrum wydał postanowienie o zabezpieczeniu z dnia 06 września 2013 roku, praktycznie wszyscy sędziowie Wydziału X Gospodarczego (z wyjątkiem jednego) zostali wyłączeni od rozpoznania sprawy (postanowienie Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum z dnia 24 października 2013 roku) . Wskazujemy, iż z dzierżawionej przez nas działki usunięte zostały również ruchomości nie należące do naszej Spółki, a stanowiące własność osób trzecich (w tym przyczepa billboardowa). Trzeba zaznaczyć, iż na dzierżawionej przez nas działce w dniu 22.09.2013r doszło do pożaru, w wyniku którego zagrożone zostało zdrowie oraz życie pracownika Centurio, i w wyniku którego Centurio poniosło znaczne straty finansowe. Okoliczności tego pożaru wyjaśniane są przez właściwe organy ścigania. Centurio powzięło wątpliwości co do tego, czy wszystkie czynności konieczne do przeprowadzenia na dzierżawionej przez nas nieruchomości zostały podjęte przed ich usunięciem przez Komornika. W związku z poniesioną na skutek pożaru szkodą, uniemożliwiono rzeczoznawcy ubezpieczeniowemu możliwość dostępu do dzierżawionej przez nas nieruchomości, co uniemożliwiło dokonanie oceny szkody i tym samym pozbawiło Centurio prawa do odszkodowania z tytułu szkód związanych z pożarem naszych rzeczy. Ponadto Komornik nie powiadomił Centurio o terminie planowych czynności, do czego był zobowiązany. Jednocześnie dziwi nas pośpiech z jakim rozpoczęto te działania.  Zamiarem Centurio jest wyłącznie prowadzenie działalności inwestycyjnej na przedmiotowej działce. Wobec opisanych wyżej działań GAB, Centurio podejmie kroki prawne zgodnie z właściwymi przepisami prawa chroniące nasze interesy, zarówno w toczących się sprawach karnych, jak i cywilnych. Planowana budowa naszych apartamentów jest w symbiozie z istniejącym polem golfowym. Centurio w pełni respektuje tymczasowe postanowienie Sądu odnośnie zakazu poruszania się, do czasu wydania prawomocnego postanowienia Sądu wyższej instancji. Zwracamy uwagę, iż GAB nadal bez tytułu prawnego użytkuje drogi gminne i należące do Skarbu Państwa, w obrębie pola golfowego. Drogi te zgodnie ze stanowiskiem Starosty Kamieńskiego powinny być ogólnodostępne, tymczasem GAB uniemożliwił Spółce Centurio korzystanie z tychże dróg. Z ogromnym ubolewaniem stwierdzamy więc, iż niestety polubowne próby rozwiązania tego sporu stały się już niemożliwe w związku z całkowitym brakiem dialogu z GAB, która nie odpowiadała konstruktywnie na podejmowane przez Centurio próby porozumienia.”

Komornik Kołczewo

Przypomnijmy, trzy lata temu spółka Golf Amber Baltic wypowiedziała gminie Wolin umowę dzierżawy działki nr 89 znajdującej się niemalże na środku pola golfowego, którą zajmowała wcześniej przez prawie dwie dekady. Roczna dzierżawa kosztowała firmę niemalże 20 tys. zł.

Gmina Wolin wystawiła działkę na sprzedaż jednak nie było chętnych. W związku z tym zapadła decyzja o wydzierżawieniu terenu. Od 8 lipca działką nr 89 zarządza Spółka Centurio. Zaraz po przejęciu terenu firma postawiła na niej różowe namioty i ogrodziła teren drutem kolczastym. Jej przedstawiciele zapowiadali postawienie na środku pola domków rekreacyjnych. Na drodze pojawił się jednak problem z dojazdem na swój teren. Choć na planach terenu pola golfowego w Kołczewie widnieją drogi publiczne, którymi można byłoby dostać się do działki nr 89, w rzeczywistości teren zajmuje spółka Golf Amber Baltic i nie pozwala przedstawicielom Centurio przedostać się nimi.

kamienskie.info