Starostwo Powiatowe

Starosta kamieński ogłosiła przetarg nieograniczony na wykonywanie stałej obsługi prawnej Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim na okres jednego roku, tj. do 31 grudnia 2014 r.

Wykonawca, który wygra przetarg, będzie wykonywał obsługę prawną w siedzibie Zamawiającego, również dla jednostek organizacyjnych powiatu, w wymiarze nie mniejszym niż 5 godzin tygodniowo, może to być 5 godzin jednego dnia, w przedziale godzinowym od 7.00 do 15.00, zgodnie z ustalanym miesięcznie harmonogramem. Obsługa sesji będzie się odbywała poza 5 godzinami obsługi stałej.

Wykonawca  w sytuacjach pilnych, będzie zobowiązany do udzielania porad prawnych telefonicznie, faxem, mailem bez dodatkowego wynagrodzenia.

Oferty można składać do 8 stycznia 2014roku , tj. do środy, do godziny 12, w Starostwie Powiatowym w Kancelarii Ogólnej przy ul. Wolińskiej 7b 72-400 Kamień Pomorski. Otwarcie ofert nastąpi o godzinie 12.30 tego samego dnia.

Kryteria oceny ofert to cena -40%,  potencjał kadrowy – 20% i doświadczenie – 40%

W ofercie wykonawca jest zobowiązany podać cenę brutto za 1 miesiąc świadczenia usługi.

Doświadczenie wykonawca potwierdza poprzez wskazanie iż w ciągu ostatnich trzech lat, a jeśli działalność jest krótsza, to w tym okresie, wykonuje należycie co najmniej 2 usługi w zakresie obsługi prawnej jednostek sektora finansów publicznych trwające co najmniej 1 rok każda.

Potencjał kadrowy wykonawca potwierdza poprzez wykazanie iż dysponuje, lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą wpisaną na listę radców prawnych, adwokatów, lub listę prawników zagranicznych.

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa prawna Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim w zakresie prowadzonej działalności, polegająca na udzielaniu wyjaśnień w zakresie stosowania prawa, porad i konsultacji prawnych, wydawaniu opinii prawnych,  udziale w opracowaniu i uzgadnianiu projektów uchwał Rady Powiatu, Zarządu Powiatu, zarządzeń Starosty oraz ich opiniowania pod względem redakcyjnym i formalno-prawnym, opiniowaniu umów kontraktów, porozumień, listów intencyjnych, statutów, regulaminów, treści korespondencji Starostwa Powiatowego z organami administracji publicznej, sądami i innymi instytucjami oraz osobami prawnymi i fizycznymi, itp., sporządzaniu projektów aktów prawnych,  sporządzaniu projektów umów cywilnoprawnych, w tym o zamówienie publiczne,  zapewnieniu obsługi prawnej w czasie posiedzeń organów samorządu w szczególności podczas zwyczajnych i nadzwyczajnych sesjach Rady Powiatu,  świadczeniu obsługi prawnej nie częściej niż raz w miesiącu na rzecz jednostek organizacyjnych Zamawiającego, po uprzednim zaakceptowaniu przez Starostę.

kamienskie.info