Leszek Dorosz

Przy 12 głosach „za” i jednym głosie „wstrzymującym się” na dzisiejszej sesji Rady Miejskiej w Międzyzdrojach rajcy uchwalili przyszłoroczny budżet. – Założenie 2014 roku jest ambitne, ale tylko dlatego, że istnieją ku temu przesłanki. Mamy przygotowane nieruchomości do sprzedaży na kwotę 40 mln złotych. Zakładamy, iż osiągniemy sprzedaż na poziomie 25% tej sumy. To zadanie trudne, ale realne – przekonywał burmistrz Leszek Dorosz.

Dochody gminy w przyszłym roku ustalono na poziomie 44 mln 200 tys. zł natomiast wydatki 44 mln 353 tys. zł. Planowany deficyt w kwocie 153 tys. zł burmistrz zamierzał pokryć wolnymi środkami wygenerowanymi jako nadwyżka wynikająca z wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Te wartości, założyliśmy po dogłębnej analizie możliwości. Wiedzieliśmy, że rok 2014 będzie rokiem trudnym. Niestety możliwości dochodowe gminy są na stałym poziomie. W poprzednich latach było inaczej w związku ze zwrotem podatku za wewnętrzne wody morskiestwierdził Leszek Dorosz.

Przypomnijmy do gminnej kasy wpłynęło z tego tytułu 14 mln złotych. Jedną z głównych pozycji, na których opiera się przyszłoroczny budżet jest sprzedaż nieruchomości. W 2013 roku była to kwota 3 mln 533 tys. zł, w 2014 roku Leszek Dorosz zakłada, iż wpływy do budżetu wyniosą ok. 10 mln złotych.

W przyszłym roku gmina zamierza wykonać inwestycje za ponad 11 mln zł. Remont ulicy Słonecznej i Bocznej w Lubinie, remont ulicy Orzeszkowej, remont nawierzchni ciągu pieszego Alei Gwiazd, budowa kanalizacji sanitarnej ul. Komunalnej i Niepodległości, budowa oświetlenia przy Nowomyśliwskiej i Wodziczki, termomodernizacja budynków oświatowych, rozbudowa cmentarza komunalnego, remont pomieszczeń „Wikliny” oraz mieszkań komunalnych – m.in. te zadania znalazły się w planach inwestycyjnych na 2014 rok.

kamienskie.info