1

Z inicjatywy Pana Bronisława Karpińskiego – Burmistrza Kamienia Pomorskiego, w dniu 18 marca 2014 r., w Starostwie Powiatowym w Kamieniu Pomorskim odbyło się spotkanie Burmistrza z Panią Beatą Kiryluk – Starostą Kamieńskim oraz pracownikami Wydziału Budownictwa, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa. Spotkanie podyktowane było chęcią wyrażenie uznania i wdzięczności dla pracowników Wydziału Budownictwa, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w tut. starostwie, którzy pracowali, niejednokrotnie poświęcając swój prywatny czas, aby w jak najkrótszym terminie przygotować dla gminy Kamień Pomorski pozwolenia na budowę i pozwolenia wodnoprawne w ramach inwestycji: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Kamień Pomorski w zakresie: systemu zaopatrzenia w wodę, systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków”.

Pan Burmistrz, wraz ze swoimi współpracownikami z Urzędu Miejskiego w Kamieniu Pomorskim w osobach: Panem Wojciechem Leszczyńskim – Kierownikiem Referatu Inwestycji, Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej, Stanisławem Ziemniewiczem, Józefem Kusem, Tomaszem Domżalskim podziękowali za merytoryczną współpracę nie tylko z projektantami ale i z nimi, albowiem bez tej ścisłej współpracy nie można by było przygotować tak wiele decyzji w tak krótkim czasie. Nie było znaczenia, że niektórzy urzędnicy musieli przeistoczyć się w doręczycieli korespondencji do wszystkich stron postępowania. Ważne było, aby procedury wydania decyzji były zachowane , w najkrótszym możliwym czasie.

3

Wydział Budownictwa, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, w osobach: Tadeusz Kawczak – Naczelnik Wydziału, Wiesław Baranowski, Krzysztof Bukowski, Monika Kiersztyn, Michał Opowicz, Urszula Pyzik oraz Franciszka Korbanek-Taranowicz, stanął na wysokości zadania i przygotował w 2013 roku – 30, a w 2014 – 8 pozwoleń na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej. Na budowę Stacji Uzdatniania Wody (SUW) wydał w 2014 roku 7 pozwoleń oraz 1 na przepompownię ścieków. Oprócz pozwoleń na budowę wydano także łącznie 10 pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych (budowa studni) i przekroczenie cieków wodnych projektowaną siecią wodociągową i kanalizacji sanitarnej.

Burmistrz Kamienia Pomorskiego przekazał na ręce Pani Starosty serdeczne podziękowanie za bardzo dobrą współpracę oraz za sprawne działanie pracowników podczas postępowania administracyjnego przy wydawaniu pozwoleń na budowę i wodnoprawnych, dzięki czemu zakończył się trudny etap uzyskania dokumentów niezbędnych do dalszego procedowania przybliżającego budowę sieci wodno-kanalizacyjnej w gminie Kamień Pomorski, w tym uzyskanie środków z programów pozabudżetowych.

Czego serdecznie życzymy…

źródło:
Informację sporządziła: Iwona Szulc, Sekretarz Powiatu