W dniu 19 listopada o godzinie 10.00 w kamieńskim ratuszu odbył się  III Zjazd Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Kamieniu Pomorskim. Zjazd otworzył ustępujący Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP dh Marian Kowalewski, który powitał wszystkich przybyłych delegatów oraz zaproszonych gości. Obrady uświetnili swoją obecnością m. in.: dh Andrzej Szczygieł – członek Prezydium Zarządu Wojewódzkiego OSP RP, Bronisław Karpiński – Burmistrz Kamienia Pomorskiego, Ryszard Mróz – Z-ca Burmistrza Wolina, Krzysztof Atras – Wójt Gminy Świerzno oraz st. kpt. Tomasz Weremczuk –     Z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Kamieniu Pomorskim.
Następnie dokonano wyboru przewodniczącego zjazdu, którym został dh Marek Piotrowski oraz sekretarza obrad w osobie Ireneusza Guglasa.

Po wyborze komisji zajazdowych, druh Marian Kowalewski przedstawił sprawozdanie  z pięcioletniej kadencji Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP. Podziękował wszystkim członkom OSP i działaczom Związku za realizację zadań zapewniających bezpieczeństwo oraz za rozwijanie społecznych inicjatyw dla dobra swojego środowiska. Wszystkim przyjaciołom i sympatykom ruchu ochotniczego pożarnictwa za pomoc
w rozwiązywaniu problemów, działaczom i ogniwom samorządu za współpracę, wspólne rozwiązywanie złożonych sytuacji oraz pomoc w zapewnieniu warunków dla funkcjonowania OSP i Związku OSP RP, w tym samorządowi powiatowemu za okazywaną pomoc  w organizowaniu imprez i uroczystości strażackich, kadrze kierowniczej i pracownikom Komendy Powiatowej PSP za merytoryczny nadzór nad działalnością operacyjno – szkoleniową OSP oraz  druhom ustępującego Zarządu za współpracę.
Prezes Kowalewski podziękował druhom za bardzo dobrą współpracę oraz wyraził nadzieję, że w nowym składzie Zarząd Oddziału Powiatowego będzie również wspaniale dbał o rozwój tej organizacji.
Zastępca Komendanta Powiatowego st. kpt. Tomasz Weremczuk oraz Naczelnik Wydziału Operacyjnego kpt. Robert Cyburt przedstawili informację dot. działalności operacyjnej  i szkoleniowej Komendy Powiatowej PSP i jednostek OSP na terenie powiatu w latach 2006-2011.
Przewodniczący Komisji rewizyjnej dh Zbigniew Piątkowski przedstawił sprawozdanie komisji, na koniec, którego przedstawił wniosek o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi. Absolutorium zostało udzielone Zarządowi jednogłośnie. Następnie zatwierdzono skład nowego Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP na kadencje 2011-2016.
Dokonano wyboru  Komisji Rewizyjnej, która będzie działać w następującym składzie:
Jan Konarski               –          Przewodnicząc Komisji
Dariusz Niemczycki   –           Z-ca Przewodniczącego
Radosław Kopienka   –           Sekretarz.
Na pierwszym swoim posiedzeniu Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP  w Kamieniu Pomorskim ukonstytuował się następująco:
Marian Kowalewski   –          Prezes Zarządu
Stefan Waszczuk        –         V-ce Prezes Zarządu
Michał Opowicz         –          V-ce Prezes Zarządu
Krzysztof Atras          –         Sekretarz
Grzegorz Marks          –         Skarbnik
Andrzej Wróblewski  –          Członek prezydium
Stanisław Misztela     –           Członek prezydium
Kazimierz Jobell         –          Członek zarządu
Waldemar Osiński      –           Członek zarządu
Zbigniew Piątkowski –           Członek zarządu
Piotr Kaczorowski      –           Członek zarządu
Zarząd desygnował do Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Województwa Zachodniopomorskiego ZOSP RP w Szczecinie druhów: Mariana Kowalewskiego, Stefana Waszczuka oraz Andrzeja Wróblewskiego.
Zjazd wybrał delegatów na zjazd wojewódzki w osobach: Krzysztofa Atrasa, Piotra Kaczorowskiego, Marka Piotrowskiego, Ryszarda Rocha.
tekst. i fot. PSP Kamień Pomorski