Rada Powiatu

Regionalna Izba Obrachunkowa negatywnie zaopiniowała planowaną kwotę długu publicznego na lata 2013-2028 ze względu na niezachowanie w latach 2014-2018 relacji wynikającej z ustawy o finansach publicznych. To druga negatywna opinia w ostatnim czasie. Pierwsza dotyczyła budżetu na 2014 rok, którego Rada dotychczas nie uchwaliła.

Od stycznia tego roku zmieniły się wskaźniki i będzie już można uchwalić budżet na najbliższej sesji, niestety jest problem z uchwałą o  wieloletniej prognozie finansowej. Można odnieść wrażenie, że Zarząd Powiatu pod kierownictwem Beaty Kiryluk (Platforma Obywatelska) nie panuje nad finansami powiatu. Mimo podjęcia decyzji o emisji obligacji w wys. 6 mln 640 tys. zł, która miała pomóc rządzącym w rozwiązaniu ich problemów, nadal finanse nie spełniają ustawowych warunków.

Rada Powiatu

Zgodnie z Uchwałą składu orzekającego RIO organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje w roku budżetowym oraz w każdym następującym po tym roku, że zaburzona zostanie relacja wynikająca z ustawy i łączna kwota przypadających do spłat rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami, wykupów papierów wartościowych wraz z odsetkami potencjalnych spłat kwot gwarancji i poręczeń przekroczy  średnią arytmetyczną z obliczanych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem budżetu.

Uchwał Składu Orzekającego RIO została podjęta 3 stycznia 2014 roku, powiat może się od niej odwołać w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

kamienskie.info