DSC00748

Kamieńscy urzędnicy ogłosili przetarg na usługi komunalne na terenach publicznych Gminy Kamień Pomorski. Chodzi o utrzymanie i zagospodarowanie zieleni miejskiej i cmentarzy w Kamieniu Pomorskim, utrzymanie w czystości terenów publicznych na terenie miasta oraz zimowe utrzymanie ulic i ciągów pieszo jezdnych w Kamieniu Pomorskim oraz w niektórych rejonach wiejskich gminy.

Jednym z warunków wzięcia udziału w postępowaniu jest posiadanie uprawnienia do odbioru odpadów z usług komunalnych, to znaczy posiadanie wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Kamień Pomorski. Zgodnie z wykazem opublikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej, wpis do rejestru posiada pięć przedsiębiorstw: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., Firma Handlowo ‐ usługowa Krzysztof Grabowiecki, ECO ‐ SERWIS Roman Elminowski, REMONDIS Szczecin Sp. z o.o., Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. z Nowogardu,

Przyszły wykonawca musi także legitymować się odpowiednim doświadczeniem. W okresie ostatnich trzech lat przed upływem składania ofert musiał prowadzić co najmniej dwie usługi utrzymania czystości na terenach publicznych o wartości minimum 300 tys. zł. oraz co najmniej jedną usługę zimowego utrzymania dróg i ciągów pieszo-jezdnych o wartości minimum 100 tys. zł. W dwóch kolejnych latach wykonawca odbierał odpady z usług komunalnych z czyszczenia ulic i placów, odpady z ogrodów i parków w tym z cmentarzy w łącznej ilości co najmniej 80 Mg/rocznie. Przez co najmniej dwa kolejne lata zarządzał terenem użyteczności publicznej np. cmentarzem komunalnym, o powierzchni co najmniej 4 ha, zadrzewionym, na którym wykonywał pielęgnacji fitosanitarnej drzew oraz usuwania drzew i krzewów przeznaczonych do wycinki.

Zwycięzca przetargu będzie odpowiedzialny m.in. za koszenie trawy oraz grabienie i wywożenie skoszonej trawy w okresie od 1 kwietnia do 30 kwietnia 2015r., wykonanie obsady kwiatowej w misach oraz rabatach i kwietnikach, przycinanie żywopłotów co najmniej jeden raz w miesiącu w okresie jesiennym oraz wiosennym, wycinanie odrostów przy drzewach na terenie całego miasta, usuwanie z parków, zieleńców i ulic miejskich wiatrołomów w przypadku szkód hura­ganowych, malowanie i konserwację ławek na terenie całego miasta, pielęgnację we właściwych okresach agrotechnicznych kwiatów wieloletnich i jednorocznych oraz podlewanie zieleńców na terenie miasta. Do zadań będzie należało także utrzymanie porządku i czystości na ulicach, chodnikach i parkingach z likwidacją przerostów traw i chwastów na terenie całego miasta, zamiatanie ulic, chodników i parkingów dwa razy w tygodniu ręczne i mechaniczne, utrzymanie porządku i czystości na ulicach, chodnikach i parkingach – codzienne zbieranie odpadów komunalnych. Utrzymanie ulic i chodników na drogach miejskich i gminnych Gminy Kamień Pomorski w okresie od 1 października 2014 r. do 30 kwietnia 2015 roku polegające na odśnieżaniu dróg miejskich Gminy Kamień Pomorski, usuwaniu śniegu i błota pośniegowego z jezdni i chodników, zwalczaniu gołoledzi na jezdniach i chodnikach, schodach, placu przed budynkiem Ratusza Miejskiego – w razie potrzeby, wywóz nadmiernych ilości śniegu z miasta.

kamienskie.info