1.Kurs jest organizowany dla osób nie posiadających kwalifikacji do
pracy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (np. domy
dziecka, ośrodki szkolno-wychowawcze, świetlicach szkolnych)
2.Miejsce składania dokumentów:
Sekretariat EuropaBiz. ul. Kolumba 88/89 lok. 2B 70 – 035 Szczecin lub poprzez
Internet: www.europabiz.pl
3.Czas trwania nauki:270 godz.
4.Sposób rekrutacji i zasady kwalifikacji:
Rekrutacja na kurs ma charakter otwarty i odbywa się na zasadzie kolejności
zgłoszeń. Kandydaci zobowiązani są do złożenia kompletu wymaganych dokumentów.
5.Sposób zaliczenia:Warunkiem ukończenia kursu jest czynny udział w zajęciach, wykazanie się
właściwym poziomem wiedzy, uzyskanie wymaganych programem kursu zaliczeń
6.Opłata za kurs:1200zł