1.Uczestnicy zostaną zapoznani z wiedzą z zakresu pedagogiki specjalnej, tyflopedagogiki i rewalidacji oraz metodyką kształcenia i
wychowania dzieci i młodzieży słabo widzących i niewidomych.
Ponadto nabędą umiejętności pracy z osobami z słabo widzącymi i
niewidomymi oraz uzyskają kwalifikacje do prowadzenia
specjalistycznych zajęć z dziećmi i młodzieżą z defektami wzroku.
2.Miejsce składania dokumentów:
Sekretariat EuropaBiz. ul. Kolumba 88/89 lok. 2B 70 – 035 Szczecinlub poprzez
Internet: www.europabiz.pl
3.Czas trwania nauki:270 godz.
4.Sposób rekrutacji i zasady kwalifikacji:
Rekrutacja na kurs ma charakter otwarty i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń. Kandydaci zobowiązani są do złożenia kompletu
wymaganych dokumentów.
5.Sposób zaliczenia:
Warunkiem ukończenia kursu jest czynny udział w zajęciach, wykazanie się właściwym poziomem wiedzy, uzyskanie wymaganych programem kursu zaliczeń
6.Opłata za kurs:1300zł