Kurs kwalifikacyjny z tyflopedagogiki:
1. Pedagogika specjalna
2. Tyflopedagogika
3. Psychologiczne podstawy rewalidacji dzieci niewidomych i słabo widzących
4. Anatomia, fizjologia, patologia narządu wzroku…
5. Orientacja w przestrzeni
6. Rehabilitacja widzenia
7. Metodyka nauczania i wychowania dzieci niewidomych i słabo widzących
8. Rewalidacja dzieci z inwalidztwem wzroku w wieku żłobkowym i przedszkolnym
9. Brajlowskie metody porozumiewania się
10. Warsztaty z komunikacji interpersonalnej
Wymiar godzin: 270
Uczestnik kursu uzyskuje kwalifikacje w zakresie tyflopedagogiki.
Kurs jest organizowany dla osób nie posiadających kwalifikacji specjalistycznych do pracy z dziećmi i młodzieżą z defektami wzroku.

europabiz.pl@gmail.com