Przychodnia w Kamieniu Pomorskim fot. kamienskie.info

Trudno się dziwić analizie wykorzystania nieruchomości po byłych ośrodkach zdrowia dokonywanej przez starostę Beatę Kiryluk. Nieruchomości były darowane przez powiat dla gmin na określony cel, a zapisy aktu notarialnego zobowiązują. W trudnej sytuacji finansowej powiatu, w razie odzyskania nieruchomości jako wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem, dochody uzyskane ze  sprzedaży tychże obiektów mogłyby zasilić budżet powiatu.

W pierwszej kadencji samorządu powiatowego budynki przychodni lekarskich w gminach stały się własnością powiatu. Tylko burmistrz Janusz Domański przejął wcześniej nieruchomość bezpośrednio od Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej  w Kamieniu Pomorskim.  Natomiast ówczesny burmistrz Kamienia nie był zainteresowany budynkiem przychodni przy Kopernika. Pozostali burmistrzowie próbowali wywalczyć w Radzie przekazanie nieruchomości w formie darowizny na rzecz gmin.

Za starosty Stefana Oleszczuka udało się to tylko byłemu burmistrzowi Wolina.

Za starosty Anatola Kołoszuka w 2003 roku kolejne ośrodki na swoim terenie otrzymały gminy: Międzyzdroje, Dziwnów i Świerzno.

Gmina Międzyzdroje, otrzymała w formie darowizny nieruchomości zabudowane przy ul. Kopernika 4 oraz ul. Zdrojowej 15  z przeznaczeniem do wykonywania zadań przez gminę w zakresie opieki zdrowotnej lub na inne cele publiczne. Cel jest nadal realizowany.

Przychodnia Zdrowia w Dziwnowie

Przychodnia Zdrowia w Dziwnowie

Gmina Dziwnów otrzymała ośrodek zdrowia  położony przy ul. Małej 3 z przeznaczeniem na wykonywanie zadań również  w zakresie opieki zdrowotnej lub na inne cele publiczne. W czasie dokonywania  darowizny w części budynku znajdowało się mieszkanie. Gmina Dziwnów w roku 2012 oddała do użytkowania nowo wybudowany  Ośrodek Zdrowia. W tym momencie zakończyła realizację celu wpisanego  aktu darowizny. Według starosty Beaty Kiryluk nieruchomość jest wykorzystywana niezgodnie z celem na jaki została przekazana, ponieważ w budynku mieści się lokal mieszkalny.

Burmistrz Grzegorz Jóźwiak chciałby zalegalizować stan istniejący, gdyż gdy dokonywano darowizny obiektu, to ten lokal mieszkalny już w nim funkcjonował. Gmina taki stan zastała. Burmistrz chce by w budynku funkcjonował nadal Ośrodek Zdrowia oraz Ośrodek Pomocy Społecznej, a mieszkanie byłoby udostępniane  do momentu, gdy obecny lokator by tam mieszkał. Według burmistrza jest to starszy człowiek, włożył duże  środki finansowe w remont, ponadto mieszka tam od kilkudziesięciu lat. Po tym czasie nie byłby tam wprowadzony żaden inny lokator.  Burmistrz zwrócił się do Zarządu Powiatu o zmianę celu darowizny pod kątem lokalu mieszkalnego z zapisem, że nie może być tam wprowadzony żaden inny, nowy  lokator niż obecnie tam zamieszkujący, z którym gmina ma podpisaną umowę.

Gmina Świerzno, również w formie darowizny w lutym 2003 roku przejęła budynki po byłych ośrodkach zdrowia z przeznaczeniem na  wykonywanie zadań  w zakresie opieki zdrowotnej lub innych zdań publicznych . Chodziło o  ośrodek zdrowia w Gostyniu, oraz lokale użytkowe w częściach wspólnych budynku i działki  ośrodka zdrowia w Świerznie.

W listopadzie 2003 roku, na wniosek ówczesnego wójta zmieniono uchwałę dotyczącą gminy Świerzno i skreślono zapis dotyczący ośrodka zdrowia w Gostyniu iż nieruchomość przeznaczona jest tylko na cele opieki zdrowotnej lub cele publiczne, natomiast wpisano jako cel darowizny „wykonywanie ustawowych zadań gminy”. Wójt gminy  sprzedał więc ośrodek …w ręce prywatne. Przez kilka lat Mieszkańcy sołectwa Gostyń byli pozbawieni dostępu do ośrodka zdrowia w swojej miejscowości.

Natomiast nieruchomość  w miejscowości Świerzno została w części sprzedana Poczcie Polskiej, a w części przeznaczono ją na siedzibę Zakładu Komunalnego  w Świerznie oraz na salę konferencyjną Urzędu Gminy. Dziś już wiadomo, że siedziba poczty została zlikwidowana i właściciel chce sprzedać lokal. Natomiast Zakład Komunalny został właśnie przekształcony w Spółkę z o.o.

Przychodnia Zdrowia w Wolinie

Przychodnia Zdrowia w Wolinie

Jak już pisaliśmy gmina Wolin jako pierwsza przejęła budynek Ośrodka Zdrowia, już w I kadencji. Zastępca Burmistrza Ryszard Mróz twierdzi, że budynek wymaga remontu, tj. wymiany okien, ocieplenia, wymiany dachu, instalacji grzewczej. Koszt tej inwestycji wg niego wyniesie od 600 do 800 tys. zł. Obiekt ma określone przeznaczenie, na cel opieki zdrowotnej. Gmina zwróciła się do powiatu z pismem o poszerzenie celu, gdyż chciałaby tam umieścić jednostkę realizującą zadani związane z ochroną zdrowia, tj. OPS, przy czym na parterze mieściłby się dział obsługi klienta. Jednocześnie w budynku  w dalszym ciągu byłyby  świadczone usługi medyczne.

Starosta Beata Kiryluk jeszcze w grudniu widziała możliwość zmiany celu darowizny pod warunkiem, że powiat  umieściłby w tym budynku siedzibę filii Powiatowego Urzędu Pracy w Wolinie oraz Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.  Zastępca burmistrza Ryszard Mróz zaakceptował wówczas taką możliwość, ale część kosztów remontu według niego musiałby ponieść powiat. W grudniu Pani Starosta jednoznacznie stwierdziła, że dla powiatu bardzo korzystne byłoby umieszczenie w obecnym budynku przychodni, filii PUP oraz Poradni, ponieważ budynek, w którym obecnie funkcjonuje Poradnia mógłby zostać wystawiony na sprzedaż.

Przychodnia Zdrowia w Kamieniu Pomorskim fot. kamienskie.info

Przychodnia Zdrowia w Kamieniu Pomorskim fot. kamienskie.info

Za starosty Pawła Czapkina również budynek przychodni przy ul. Kopernika został  przekazany gminie Kamień na własność, w formie darowizny. Wszystko to na wniosek Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim.

Andrzej Jędrzejewski, twierdzi iż zapis w akcie notarialnym pozwala na to, by oprócz działalności medycznej w budynku mogły funkcjonować urzędy, sądy oraz instytucje  działające  na rzecz osób niepełnosprawnych. Obecnie znajduje się tam 11 podmiotów m.in. ZOZy, Apteka, Siedziba Straży Miejskiej, Poradnia Diabetologiczna, Medical, Praxis, rentgen, Stowarzyszenie Kulturalny Kamień, laryngolog, Eskulap, NZOZ, Klub AA, protetyk, ZUS, Niebieski Pokój Sądu Rejonowego, Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej oraz Towarzystwo Budownictwa Społecznego.

Starosta Beata Kiryluk oraz Naczelnik Wydziału Nieruchomości Beata Łapaj poddały w wątpliwość legalność funkcjonowania siedziby Towarzystwa Budownictwa Społecznego w budynku Przychodni, gdyż istnieje sprzeczność z zapisem w umowie darowizny.

Władze powiatu na pewno będą analizowały sprawy budynków po byłych ośrodkach zdrowia. Wymagają one uzyskania opinii  prawników zarówno powiatu jak i poszczególnych gmin. Do tematu wrócimy.

kamienskie.info