Śmieciarka

Rajcy miejscy z Dziwnowa po dokonaniu analizy zajęli się ponownie odpadami komunalnymi, sposobem naliczania opłaty, jej wysokością i terminem wnoszenia.

Burmistrz Dziwnowa Grzegorz Jóźwiak po analizie finansowej dochodów za okres realizacji systemu gospodarowania odpadami, tj. od 1 lipca do 31 grudnia 2013 roku, zaproponował obniżenie stawki za odbiór odpadów. I tak opłata za odbiór odpadów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy będzie wynosiła 7,50 zł brutto (było 8 zł) miesięcznie od m sześciennego wody z danej nieruchomości.

Natomiast jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny to stawka ta wynosi 3,50 zł (było 5 zł) brutto miesięcznie, od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

Burmistrz przychylił się też do propozycji mieszkańców i zaproponował zmianę terminu wnoszenia opłaty do Urzędu Miasta do  25 dnia każdego miesiąca, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy (było do 10). Radni przychylili się do propozycji.

Sposób naliczania opłaty radni uszczegółowili wprowadzając zapis iż metoda ustalenia opłaty dla właściciel nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, stanowi iloczyn ilości zużytej wody z danej nieruchomości za poprzedni rok kalendarzowy oraz ustalonej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wraz z tymi zmianami radni wprowadzili nowy wzór deklaracji śmieciowej.

kamienskie.info