STWÓRZ DZIECKU RODZINĘ ZASTEPCZĄ
SĄ DZIECI, KTÓRE POTRZEBUJĄ TWOJEJ
MIŁOŚCI

ORGANIZATOR RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ W KAMIENIU POMORSKIM OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW DO PELNIENIA FUNCJI RODZINY ZASTEPCZEJ:

• niezawodowej
• zawodowej

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej niezawodowej i zawodowej może być powierzone osobom, które:

1) dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;
2) nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;
3) wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego;
4) nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych;
5) są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniami o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, wystawionymi przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;
6) przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
7) zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym:
a) rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego,
b) właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań,
c) wypoczynku i organizacji czasu wolnego.
8) W przypadku rodziny zastępczej niezawodowej co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę winna posiadać stałe źródło dochodów.
9) pełnienie funkcji rodziny zastępczej niezawodowej lub zawodowej może być powierzone osobom, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
Kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej są obowiązani złożyć w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie wymagane dokumenty oraz posiadać świadectwo ukończenia szkolenia organizowanego przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.

OSOBY I RODZINY ZAINTERESOWANE PELNIENIEM FUNKCJI RODZINY ZASTĘPCZEJ PROSZONE SĄ O KONTAKT:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Wolińska 7B, 72-400 Kamień Pomorski
te/fax (91) 38-23-386 wew.22

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim pracuje w godzinach
od poniedziałku do piątku: od 07:30 do 15:30