Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej – Grzegorza Okoń – ogłasza przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż z wolnej ręki atrakcyjnych nieruchomości położonych w Wysokiej Kamieńskiej – Gmina Golczewo:

1. prawo własności udziału w wysokości ½ w nieruchomości gruntowej – działce nr 195/4 o powierzchni 4001 metrów kwadratowych zabudowanej budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 126,27 metrów kwadratowych oraz budynkiem gospodarczym o powierzchni użytkowej 27,94 metrów kwadratowych – położona w Wysokiej Kamieńskiej, gmina Golczewo, ul. Nowa Szosa 12 – dla której Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim, Wydział Ksiąg Wieczystych – prowadzi księgę wieczystą nr: SZ1K/00019631/3 – za najwyższe zaoferowane ceny, nie niższe jednak niż kwota: 130.000 złotych;

Warunkiem uczestniczenia w przetargu jest złożenie pisemnej oferty w zamkniętej kopercie w dwóch egzemplarzach – jednego na ręce Sędziego komisarza SSR Agnieszki Stańczak – Kujawskiej, Sąd Rejonowy Szczecin Centrum, XII Wydział Gospodarczy, ul. Narutowicza 19, 70-231 Szczecin, drugiego na ręce syndyka – Bartosza Stawarskiego, ul. Narutowicza 12, 70-240 Szczecin, z dopiskiem: „sprzedaż nieruchomości – Grzegorz Okoń, sygn. akt XII GUp 14/16 – do dnia 10 stycznia 2017 roku do godziny: 10.00, która wina zawierać:
a.      oświadczenie o chęci zakupu powyższej nieruchomości wraz z zaoferowaną ceną zakupu,
b.      imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu (dotyczy osób fizycznych), a w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą – zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
c.      oznaczenie osoby prawnej, adres, numer telefonu, wyciąg z KRS (dotyczy podmiotów wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego),
d.      dowód wpłaty wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej,
e.      zobowiązanie oferenta do pokrycia wszelkich podatków (w tym podatku PCC) i opłat, oraz innych kosztów związanych z zawarciem umowy sprzedaży,
f.      oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem prawnym i technicznym przedmiotu sprzedaży oraz z regulaminem przetargu, który przyjmuje jako obowiązujący w ramach planowanej sprzedaży oraz, że wyraża zgodę na wyłączenie rękojmi za wady,
g.      podpisy osób uprawnionych do reprezentacji.
W przypadku niedochowania powyższych warunków oferta nie będzie rozpatrywana.
Inne postanowienia:
1.      Oferent, który wygra przetarg zobowiązany jest do:
a) zapłaty w formie przelewu bankowego całej zaoferowanej ceny najpóźniej w dniu zawarcia umowy sprzedaży z tym, że zastrzeżony jest brak możliwości dokonywania jakichkolwiek potrąceń,
b) podpisania umowy sprzedaży/warunkowej umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego w terminie i miejscu wskazanym przez syndyka, nie dłuższym niż 90 dni od daty wyboru oferty,
c) poniesienia wszelkich kosztów związanych z zawarciem umowy sprzedaży, w tym kosztów opłat notarialnych, sądowych, podatku od czynności cywilnoprawnych PCC,
d) w przypadku cudzoziemców do podpisania umowy sprzedaży niezbędne jest okazanie właściwej zgody MSWiA, jeżeli jest ona wymagana przepisami prawa.
2.      Oferentom, którzy nie wygrali przetargu wadium bez naliczania odsetek, zostanie zwrócone w terminie 14 dni po dniu rozstrzygnięcia przetargu, a wadium oferenta, którego oferta zostanie przyjęta, zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia.
3.      Zastrzega się utratę wadium na rzecz organizatora przetargu w przypadku uchylenia się oferenta od zawarcia notarialnej umowy sprzedaży/warunkowej umowy sprzedaży przedmiotu przetargu w wyznaczonym przez syndyka terminie lub braku zapłaty pełnej ceny sprzedaży w wyznaczonym przez syndyka terminie.
4.      Organizator przetargu zastrzega sobie prawo jego unieważnienia na każdym etapie, bez podania przyczyn, a także zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru oferty lub unieważnienia już dokonanego wyboru oferty bez podania przyczyn.
5.      Rozpatrywane będą tylko oferty, które zostaną złożone w formie pisemnej zarówno na ręce syndyka jak i sędziego komisarza.
6.      W niniejszej sprzedaży będzie miał zastosowanie art. 11 ustawy z 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw.

Warunki sprzedaży powyższych nieruchomości zawarte są w Regulaminie przetargu. Dokumenty, z którymi oferenci zobowiązani są zapoznać się przed złożeniem oferty dostępne są w biurze syndyka,       ul. Narutowicza 12, 70-240 Szczecin (po uprzednim telefonicznym umówieniu się – tel. 888 088 222).

Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej należy wpłacić wyłącznie w formie przelewu bankowego najpóźniej do dnia składania ofert (wadium winno znajdować się już na rachunku bankowym upadłego) na rachunek bankowy prowadzony dla masy upadłości: Grzegorz Okoń w upadłości likwidacyjnej, numer rachunku:  50 1240 3813 1111 0010 6706 5030.

Dodatkowe informacje odnośnie nieruchomości można uzyskać pod numerem telefonu: (888) 088-222 lub e-mail: syndyk.szczecin@wp.pl.