kasa

Zmiana ustawy – Prawo energetyczne – wprowadziła przepisy ustanawiające dodatek energetyczny. Wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od 1 stycznia 2014 r. do 30 kwietnia 2014r. dla gospodarstwa domowego:

prowadzonego przez osobę samotną – wynosi 11,36 zł/miesięcznie
składającego się z 2 do 4 osób – wynosi 15,77 zł/miesięcznie,
składającego się z co najmniej 5 osób – wynosi 18,93 zł/miesięcznie.

Dodatek energetyczny może otrzymać odbiorca wrażliwy energii elektrycznej, to znaczy osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy, w rozumieniu ustawy o dodatkach mieszkaniowych, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Dodatek energetyczny przyznaje Burmistrz Kamienia Pomorskiego, w drodze decyzji, na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej.

Dodatek energetyczny wypłaca się odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej do dnia 10 każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 30 stycznia danego roku.

W celu otrzymania dodatku energetycznego odbiorca wrażliwy energii elektrycznej winien złożyć wniosek o przyznanie dodatku energetycznego – na urzędowym druku. Do wniosku należy dołączyć aktualną umowę kompleksową lub umowę sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym oraz aktualną decyzję o przyznaniu dodatku mieszkaniowego. Druki powinny być dostępne w Urzędzie Gminy.

kamienskie.info