sesja

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej stwierdziło, że  w powiecie kamieńskim zachodzi obawa co do możliwości uchwalenia budżetu oraz wieloletniej prognozy finansowej ze względu na naruszenie zasad ustawy o finansach publicznych i wezwało powiat do opracowania i uchwalenia programu postępowania naprawczego oraz przedłożenia tego programu do zaopiniowania do RIO. Wczoraj  Komisja Budżetowa Rady Powiatu nie zajęła się tematem.

Radni opozycji są zdziwieni. Na Komisji nie było  ani starosty Kiryluk ani wicestarosty Drozdowicza, byli u Wojewody Zachodniopomorskiego na podpisaniu Listu Intencyjnego. Natomiast dokument mający wpływ na ograniczenia w działalności naszego samorządu  w ciągu 3 najbliższych lat został radnym przedstawiony dopiero na wczorajszej Komisji a już  na dzisiejszym posiedzeniu Rady miałby być przyjęty. Dlatego też radni zdecydowali o zdjęciu program naprawczego z porządku obrad Komisji uznając, że nie mogą opiniować czegoś, czego nie znają, a co ma istotny wpływ na możliwość funkcjonowania powiatu aż do 2017 roku, szczególnie gdy nie ma osób odpowiedzialnych za program, czyli starosty i wicestarosty.

Priorytetem dla starosta Kiryluk i wicestarosty Drozdowicza było wczoraj podpisanie Listu  Intencyjnego dotyczącego realizacji inwestycji celu publicznego polegających na budowie elektroenergetycznych stacji i linii przesyłowych na terenie województwa zachodniopomorskiego pomiędzy wojewodą zachodniopomorskim, marszałkiem województwa, Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi oraz przedstawicielami lokalnych samorządów.

Przedmiotem podpisanego w dniu wczorajszym, tj. 21 stycznia 2014 roku w Szczecinie Listu Intencyjnego jest określenie podstawowych zasad współpracy pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim, Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego oraz przedstawicielami Powiatów i Gmin a PSE, w celu zapewnienia odpowiednich warunków realizacji inwestycji w infrastrukturę elektroenergetyczną. Mając na względzie znaczenie inwestycji sieciowych dla dalszego rozwoju województwa zachodniopomorskiego, sygnatariusze Listu Intencyjnego deklarują wsparcie procesu budowy i  rozbudowy elektroenergetycznych stacji i linii przesyłowych w regionie.

W Liście Intencyjnym wskazano następujące projekty, które objęte byłyby programem wsparcia:

1.     Rozbudowa stacji 220/110 kV Glinki.
2.     Budowa linii 220 kV od stacji Pomorzany do nacięcia linii Krajnik – Glinki.
3.     Rozbudowa stacji 110 Pomorzany o rozdzielnię 220 kV.
4.     Przebudowa linii 220 kV Krajnik – Glinki.
5.     Modernizacja linii 220 kV Morzyczyn – Police w celu dostosowania do zwiększonych przesyłów mocy.
6.     Rozbudowa i modernizacja stacji 220/400 kV Krajnik.
7.     Budowa linii 400 kV Baczyna – Krajnik.
8.     Budowa linii 220 kV Glinki – Recław.
9.     Rozbudowa stacji Recław o rozdzielnię 220 kV.
10.  Uruchomienie na napięciu 220 kV linii relacji Morzyczyn – Recław.
11.  Instalacja przesuwników fazowych na linii 400 kV Krajnik – Vierraden.

kamienskie.info