akcja zima2

Nadszedł kolejny czas sprawozdawczy z realizacji zadań publicznych na rzecz gminy Kamień.  Burmistrz Bronisław Karpiński podpisał ze Spółdzielnią Socjalną „Warcisław” 4 umowy na rok 2013 na łączną kwotę ponad 1 milion 191 tys. zł. Sprawą  poprzednich umów z lat 2010-2012 oraz sprawozdań z ich realizacji zajęło się Centralne Biuro Antykorupcyjne. Według nowych dokumentów Warcisław odśnieżał, gdy nie było śniegu, a gdy był to pod nim sprzątał i kosił, i wszystko wskazuje na to, że sadził kwiaty na śniegowych rabatach. Czyli nic się nie zmieniło.

Przypomnijmy, o nieprawidłowościach przy realizacji zadań publicznych zlecanych „Warcisławowi” od 2010 roku pisaliśmy już w maju ubiegłego roku.

Zobacz także:  Nielegalny „związek partnerski” PGK – Warcisław? W sprawozdaniach ze współpracy kwiaty w grudniu, VAT w VI kwartale

Gmina może powierzać organizacjom pozarządowym oraz podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego, realizację różnych zadań publicznych w drodze konkursu. Organizacje i podmioty, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników mogą przystąpić do konkursu. W tej kategorii mieszczą się spółdzielnie socjalne a także spółki ale działające non profit.

Zadanie publiczne nie może być realizowane przez podmiot niebędący stroną umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego. Jednak jest wyjątek w ustawie o organizacjach pożytku publicznego i wolontariacie, który określa iż podmiot, np.  Spółdzielnia „Warcisław”, z którym organ administracji publicznej, np. burmistrz Kamienia zawarł umowę, może podzlecać realizację zadania publicznego wybranym, w sposób zapewniający jawność i uczciwą konkurencję, innym organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego, które nie są stroną umowy.

W 3 lata ze wszystkich umów do 2012 roku, zawartych w ramach realizacji zadań publicznych przez Spółdzielnię Socjalną „Warcisław” uzyskała ona 1 mln 860 tysięcy. Z tego, według sprawozdań aż 1 mln 344 tysiące złotych trafiło do Spółki z o.o. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, która nie jest organizacją non profit.

I mimo, że w ubiegłym roku grupa radnych opozycyjnych przekazała pełną dokumentację organom kontrolnym i ścigania, Komisja Rewizyjna powołała biegłego w tej sprawie, a CBA podjęło działania sprawdzające, to niestety „Warcisław” nadal zlecał wykonywanie zadań dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółki z o.o., które działa, o czym wiedzą wszyscy, dla zysku. Mało tego do 30 czerwca 2012 roku członkiem Rady Nadzorczej Spółdzielni „Warcisław” był prezes PGK Adrian Guranowski. Zrezygnował dopiero po naszym artykule o tym, że nie składa oświadczeń majątkowych i pełnieni jednocześnie dwie funkcje: prezesa PGK w Kamieniu i Dyrektora PGK w Kołbaskowie.

Tegoroczne sprawozdania zostały złożone 30 stycznia 2014 roku, po raz pierwszy przez nową prezes Ewę Romanowicz i członka Zarządu Marka Padzika. Można je złożyć tylko na druku wprowadzonym rozporządzeniem.

fot. kamienskie.info

Sprawozdanie z umowy na utrzymanie czystości fot. kamienskie.info

Według nowego Zarządu przez cały rok kalendarzowy 2013, również w zimowe miesiące, KSS „Warcisław” oraz PGK Sp. z o.o. Kamień Pomorski wykaszały trawę na placach zabaw przy ul. Wolińskiej, Kościuszki i Mickiewicza oraz fosach w ramach umowy na „Utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy Kamień Pomorski”.

fot. kamienskie.info

Sprawozdanie z utrzymania zieleni fot. kamienskie.info

Ale to nie wszystko, wykaszano te place i fosy pod… śniegiem! Tak wynika ze sprawozdania z realizacji umowy na „Utrzymanie zimowe dróg gminnych Miasta i Gminy Kamień w latach 2013 -2015”.

Przedstawiciele Zarządu potwierdzają, iż w pierwszych trzech miesiącach ubiegłego roku Spółdzielnia Socjalna prowadziła „akcję zima” na drogach i chodnikach i intensywnie odśnieżała. Zadziwia nas też fakt, że Spółdzielnia Socjalna otrzymała dotację za to samo, czyli, np. wykaszanie fos, ale z tytułu innej umowy, tj. na „Utrzymanie zieleni na terenie Miasta Kamień Pomorski”, o czym też informuje w sprawozdaniu.

Najciekawsze jest jednak odśnieżanie oraz usuwanie błota pośniegowego przez Spółdzielnię Warcisław, wywożenie nadmiernych ilości śniegu, usuwanie zasp i nabojów śnieżnych w listopadzie i grudniu 2013 roku. Jak informuje pani prezes Romanowicz odśnieżanie było prowadzone na bieżąco a „chodniki i jezdnie były cały okres zimowy przejezdne a nawierzchnia przez długi okres nawet czarna”. Nie dziwmy się prezes, że nawierzchnia była czarna, czy też przejezdna, gdyż w tym okresie po prostu… śnieg nie padał.

fot. kamienskie.info

Nawet w miesiącach, w których nie padał śnieg Warcisław intensywnie odśnieżał i zwalczał śliskość fot. kamienskie.info

Na koniec cytat ze sprawozdań z odśnieżania i segregacji odpadów, który wprowadził nas w osłupienie: „KSS „Warcisław” zakupiła usługi od Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kamieniu Pomorskim, których w związku z realizacją zadania nie była w stanie samodzielnie wykonać”.

W ogłoszeniu o konkursie na zimowe odśnieżanie podpisanym przez Burmistrza Karpińskiego w 2012 roku czytamy iż „całość prac (…) oferent zrealizuje przy użyciu własnego sprzętu, transportu i materiałów do zwalczania śliskości. W umowie zawartej już po konkursie znajduje się zapis iż S.S.”Warcisław” jest właścicielem sprzętu do odśnieżania i transportu, czyli pługów i ciągników.

fot. kamienskie.info

Według wykazu faktur kwiaty kupowano w lutym fot. kamienskie.info

Tym sposobem z kasy gminnej w sposób rażąco niegospodarny i niezgodnie z prawem wydatkowano 1mln 200 tys złotych. Usługi odśnieżania kupowano w miesiącach zimowych, gdy nie padał śnieg ale także w miesiącach letnich, a sadzonki kwiatów w połowie lutego. Natomiast w miesiącach intensywnych opadów śniegu (styczeń–marzec) „Warcisław” płacił PGK-owi jednocześnie z tytułu odśnieżania i sprzątania pod śniegiem.

fot. kamienskie.info

fot. kamienskie.info

Próbowaliśmy dowiedzieć się czegoś więcej na temat sprawozdań i realizacji zdań publicznych. Niestety pani prezes Romanowicz była bardzo zajęta i nie znalazła czasu by do nas oddzwonić do końca dnia. Jak nas poinformował kierownik Wojciech Leszczyński z Referatu Urzędu Miejskiego w Kamieniu, nie wnikał w sprawozdania, gdyż zajmował się tym odpowiedzialny pracownik. Pani Justyna Wołosiak, która podpisała sprawozdania stwierdziła, że sprawdzała je tylko pod względem… merytorycznym, tzn. sprawdzała czy „Warcisław” wykonywał powierzone mu zadania.

– Stworzyliśmy Spółdzielnię po to, aby zadbać o aktywizację zawodową i społeczną osób długotrwale bezrobotnych i wykluczonych, a nie po to, by za ich pośrednictwem zmieniać świat. Gdy słyszę, że w listopadzie ub. roku na terenie Kamienia Pomorskiego były obfite opady śniegu a w lutym wykaszane były trawniki, to jest to dość ciekawe zjawisko… chyba, że tak przewiduje umowa pomiędzy gminą a SS Warcisław… W dalszym ciągu uważam jednak, iż SS Warcisław w takiej formie jak jest, powinna być zlikwidowana, a ludzie zatrudnieni w Spółce PGK. Byłoby to z korzyścią dla obydwu stronpowiedział w rozmowie z redakcją radny Stanisław Kuryłło.

kamienskie.info