statuetka_zlota_wstega fot. UM w Kamieniu Pomorskim

Jeszcze tylko przez trzy dni mieszkańcy gminy Kamień Pomorski mogą zgłaszać kandydatów do nagrody Złotej Wstęgi Ziemi Kamieńskiej za 2013 rok. Termin upływa w dniu 22 sierpnia br. Złota Wstęga Ziemi Kamieńskiej to nagroda Burmistrza Kamienia Pomorskiego, która jest wręczana od 2002 roku.

Ustanowiona została jako element polityki promocji miasta i gminy, pełniąc funkcję wyróżnienia o wysokim prestiżu i randze, które w lokalnej społeczności jest cennym uhonorowaniem ludzi ambitnych, pracowitych i odnoszących sukcesy na polu swojej działalności. Idei nagrody przyświeca cel wyróżnienia tych dokonań, które mają znaczenie ponadlokalne, są osiągnięciami na skalę wojewódzką, krajową i międzynarodową. Funkcjonuje pięć kategorii, w których nagroda może zostać przyznana:

Przedsiębiorca Roku – osoby, instytucje przejawiające wybitną aktywność i skuteczność działań na polu rozwoju gospodarczego;
Sportowiec Roku – osoby, instytucje osiągające wybitne wyniki w rywalizacji sportowej, a także działalności szkoleniowej;
Działalność Społeczna – osoby, instytucje szczególnie aktywne w działaniach na rzecz innych;
Promocja Gminy – osoby, instytucje, których działalność promuje w znacznym stopniu walory turystyczne, krajobrazowe gminy oraz wszelkie jej osiągnięcia, zarówno w kraju jak i za granicą;
Twórczość i Propagowanie Kultury – osoby, instytucje znacznie przyczyniające się do zachowania tradycji kulturalnych regionu oraz do rozwoju kulturalnego miasta i gminy.

Zgodnie z nieco zmienionym regulaminem prawo zgłaszania kandydatów do nagrody „Złotej Wstęgi Ziemi Kamieńskiej” w poszczególnych kategoriach przysługuje organom i jednostkom samorządowym, organizacjom pozarządowym, osobom prawnym i fizycznym, działającym na terenie Gminy Kamień Pomorski. Zgłoszenia kandydata do nagrody należy dokonać na specjalnym formularzu – osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego bądź  drogą pocztową, na adres siedziby Urzędu Miejskiego w Kamieniu Pomorskim, ul. Stary Rynek 1, z dopiskiem „Złota Wstęga Ziemi Kamieńskiej”. O przyjęciu zgłoszenia decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego. Kandydatury zostaną poddane ocenie przez Kapitułę Złotej Wstęgi Ziemi Kamieńskiej. Spośród pozytywnie zarekomendowanych kandydatur Burmistrz Kamienia Pomorskiego wybiera jednego laureata nagrody za dany rok, przy czym może też przyznać nagrodę więcej niż jednej kategorii. Szczegóły regulaminu przyznawania nagrody oraz formularz zgłoszeniowy znajdą Państwo poniżej. Zapraszamy do udziału!

Zobacz regulamin przyznawania Złotej Wstęgi Ziemi Kamieńskiej
Pobierz formularz zgłoszeniowy

UM w Kamieniu Pomorskim