Clipboard01

fot. kamienskie.info

Poniżej publikujemy oświadczenie Burmistrza Golczewa, które ukazało się na stronie www.golczewo.pl

„W ostatnim czasie w lokalnych mediach pojawiły się różnego rodzaju informacje, dotyczące naszej gminy i Burmistrza, które przez swoją niejasność wprowadzają czytelników w błąd. Odnosząc się do tych niepełnych informacji w przedmiocie postępowań prowadzonych z udziałem gminy Golczewo lub Burmistrza Golczewa, informuję, co następuje:

Postępowanie karne (dochodzenie) prowadzone przeciwko Pani Jadwidze Adamowicz przez Prokuraturę w Kamieniu Pomorskim nie zostało prawomocnie zakończone. Postanowienie o umorzeniu dochodzenia (bez merytorycznego uzasadnienia tego umorzenia) zostało zaskarżone do właściwego miejscowo Sądu Rejonowego ze względu na szczątkowe przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego w sprawie. Obecnie oczekujemy stanowiska Sądu w tym przedmiocie.

Również postępowanie w sprawie ukarania Burmistrza Golczewa za wykroczenie, o którym mowa w art. 281 pkt 3 Kodeksu pracy jest nadal w toku. W sprawie został co prawda wydany wyrok nakazowy (nieprawomocny), jednakże Burmistrz skorzystał z przysługującego mu prawa do wniesienia sprzeciwu od tego wyroku. Wniesienie sprzeciwu powoduje zaś, iż wyrok nakazowy traci moc, a sprawa podlega rozpoznaniu na zasadach ogólnych przez właściwy miejscowo Sąd Rejonowy. Obecnie sprawa oczekuje na rozpoznanie. Nieprawdziwe i wprowadzające w błąd jest tym samym twierdzenie, że Burmistrz Golczewa jest winny popełnienia ww. wykroczenia.

Andrzej Danieluk”