Na wczorajszej sesji Rady Powiatu,  jednym z tematów było zapoznanie się z informacją o stanie realizacji zadań oświatowych w powiecie kamieńskim za rok 2010/2011. Każdy radny otrzymał materiał dotyczący publicznych szkół i placówek, z którego można się dowiedzieć ilu uczniów i nauczycieli mamy w szkołach, jakie inwestycje prowadzono, jaki jest stan bazy lokalowej, jakie były wyniki ubiegłorocznych matur i egzaminów zawodowych, jakie nagrody i odznaczenia otrzymali nauczyciele i dyrektorzy, jak wygląda awans zawodowy i doskonalenie nauczycieli, jakie są sukcesy uczniów i pomoc materialna dla nich. W tych zestawieniach ujęto 8 szkół i placówek publicznych. Niestety, pominięto szkoły niepubliczne, które również realizują zadania oświatowe, a funkcjonuje ich aż  10 w  naszym powiecie.

Według Radnej Alicji Zalewskiej-Kubiak zabrakło danych o  subwencji  i kosztach utrzymania  każdej szkoły, danych o pozyskiwaniu środków zewnętrznych, szczególnie pieniędzy unijnych. Brakowało też  danych o zatrudnionych emerytach,  nauczycielach zatrudnionych w wymiarze ponad 1,5 etatu, a także  przebywających  na urlopach zdrowotnych oraz informacji, w jakim zakresie obciąża to budżet. Potrzebne też są dane na temat zaleceń odpowiednich służb, np. Sanepidu , które muszą być wykonane przez dyrektorów, bowiem te szkoły winny w pierwszym rzędzie otrzymywać środki finansowe na ten cel.

Radna Zalewska wytknęła również literówki w opracowaniu („mametyka” zamiast matematyka, „specyfikacja” zamiast  specyfika); widać, że członkowie Zarządu nie zapoznali się z przedstawionym materiałem, ale dobrze, że w ogóle taki materiał co roku powstaje w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu. Z niego wyłania się niestety nie najlepszy obraz oświaty kamieńskiej – brakuje nowoczesnych pomocy dydaktycznych (nigdzie nie ma tablicy multimedialnej), w niektórych placówkach brak wykwalifikowanej, doskonalącej się  kadry (prawo  do nauczania dwóch przedmiotów), brak motywowania dyrektorów i nauczycieli poprzez składnie wniosków o odznaczenia i medale oraz nagrody, duża ilość nadgodzin itp.

Ze względu na to, iż w czasie obrad Komisji Oświaty, Kultury i Sportu nie doszło do omówienia tematu oraz nie wypracowano wniosków a także w czasie sesji nikt nie miał uwag, Alicja Zalewska -Kubiak zaproponowała, by ten temat został ujęty jako wiodący na jednej z pierwszych sesji po nowym roku. Mamy nadzieję- nie będzie jedyną radną,  która wypowiada się na temat oświaty  i uzyska od Starosty i Zarządu odpowiedzi na nurtujące Ją  pytania.