Sesja Rady Powiatu

Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej poinformował Mateusza Flotyńskiego Przewodniczącego Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim, iż w związku ze zmianą w listopadzie ub. roku ustawy o finansach publicznych, Izba Obrachunkowa przeanalizowała sytuację wszystkich jednostek samorządu terytorialnego województwa zachodniopomorskiego, w zakresie możliwości uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej lub budżetu zgodnie z zasadami wyżej wymienionej ustawy. W wyniku tej analizy Kolegium stwierdziło, że m.in. w powiecie kamieńskim zachodzi obawa co do możliwości uchwalenia budżetu oraz wieloletniej prognozy finansowej ze względu na naruszenie zasad ustawy o finansach publicznych.

W tym stanie rzeczy Kolegium Izby wezwało powiat do opracowania i uchwalenia programu postępowania naprawczego oraz przedłożenia tego programu do zaopiniowania do Izby Obrachunkowej w terminie 45 dni licząc od 13 stycznia 2014 roku, czyli daty otrzymania wezwania.

Postanowiliśmy przedstawić naszym Czytelnikom wymogi ustanowione dla takiego programu naprawczego. Powiat musi go uchwalić na okres nieprzekraczający 3 kolejnych lat budżetowych. A zawierać powinien przede wszystkim analizę stanu finansów powiatu w tym określenie przyczyn  zagrożenia niewykonania ustawowych zadań, plan przedsięwzięć naprawczych, wraz z harmonogramem ich wprowadzania, zmierzających do zachowania relacji określonych w przepisach ustawy oraz  przewidywane efekty finansowe poszczególnych przedsięwzięć naprawczych, wraz z określeniem sposobu ich obliczania.

Rada Powiatu w Kamieniu Pomorskim może uchwalić wieloletnią prognozę finansową oraz budżet, które nie zachowują relacji określonej w przepisach ustawy w okresie realizacji programu postępowania naprawczego, jeśli uzyska pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie, przy czym niezachowanie relacji może  dotyczyć jedynie spłat zobowiązań istniejących na dzień uchwalenia programu postępowania naprawczego.

Są też zakazy dla powiatu kamieńskiego w czasie realizacji postępowania naprawczego.  Otóż powiat :

– nie może podejmować nowych inwestycji finansowanych kredytem, pożyczką lub emisją papierów wartościowych;
– nie może udzielać pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego;
– nie może udzielać poręczeń, gwarancji i pożyczek;
– nie może ponosić wydatków na  promocję jednostki;
– ogranicza realizację zadań innych niż obligatoryjne, finansowanych ze środków własnych.

Jeśli program zostanie przyjęty przez Radę Powiatu w Kamieniu Pomorskim na najbliższej sesji 22 stycznia, to począwszy od lutego do dnia zakończenia postępowania naprawczego, wielkość diet radnych nie może przekroczyć wielkości diet a wynagrodzenie Zarządu Powiatu nie może przekroczyć wielkości wynagrodzenia z roku 2013.

W przypadku nieopracowania przez powiat lub braku pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie do tego programu, budżet powiatu kamieńskiego na rok 2014 ustali Regionalna Izba Obrachunkowa. Budżet może być wówczas ustalony bez zachowania relacji ustawowej.

Jednocześnie Zarząd Powiatu pod kierownictwem Beaty Kiryluk (Platforma Obywatelska), w składzie Radosław Drozdowicz, Jarosław Kapitan, Adam Celiński, Edward Arys, zawnioskował do Przewodniczącego Rady Powiatu Mateusza Flotyńskiego o zdjęcie z porządku obrad sesji projektów uchwał w  sprawie przyjęcia budżetu na 2014 oraz uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2028.

kamienskie.info