PCPR Kłosowska

Krystyna Kłosowska fot. kamienskie.info

W ostatnim okresie Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Kamieniu Pomorskim jest w sposób niewybredny atakowane i pomawiane. Zarzuca się nam brak gospodarności i wykorzystywanie przyznanych środków finansowych niezgodnie z przeznaczeniem.

Nasze Koło z inicjatywy garstki rodziców powstało w 1996 r. Przez cały okres istnienia Koła w Kamieniu Pomorskim Stowarzyszenie pracowało na rzecz osób niepełnosprawnych, tworząc im warunki do godnego życia, nauki i pracy. Przez cały ten okres zawsze mogliśmy liczyć na wsparcie władz samorządowych i ludzi dobrej woli.

W ostatnim okresie niestety mamy do czynienia ze zorganizowaną akcją zmierzającą do zniszczenia wieloletniego dorobku naszego Stowarzyszenia, próbą pozbawienia naszych podopiecznych warunków do godnego życia, nauki i pracy. Jest to tym bardziej przykre, gdy walką tą kieruje Organ powołany do pomocy osobom tej pomocy potrzebującej – to jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim, przy cichym wsparciu Zarządu Powiatu.

Nasze Stowarzyszenie w ostatnim okresie jest obiektem niewybrednych ataków ze strony Dyrektorki PCPR w Kamieniu Pomorskim – Krystyny Kłosowskiej. Zaczęło się od kilkudziesięciu wezwań do przekazywania mało istotnych zestawień, informacji itp. Pisma przychodziły co drugi, trzeci dzień, wzywające do przekazania żądanych informacji niezwłocznie w ciągu dwóch, trzech dni. W dniu 28 października 2013 r. Komisja powołana przez Dyrektora PCPR rozpoczęła kontrolę Warsztatów Terapii Zajęciowej, prowadzonej przez nasze Stowarzyszenie. Kontroli poddano okres 2012 roku. Kontrola miała charakter kontroli problemowej i celem jej było zbadanie prawidłowości organizacji i funkcjonowania tej jednostki w zakresie realizacji zadań ustawowych, prawidłowości wykorzystania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Była to już druga kontrola prowadzoną w WTZ przez PCPR dotycząca roku 2012. Istotnym faktem jest to, że kontrola prowadzona w grudniu 2012 nie miała do Stowarzyszenia żadnych istotnych uwag. W protokole tym czytamy „Jednostka Kontrolowana wywiązuje się pod względem merytorycznym z zadania będącego przedmiotem zawartej umowy t.j. prowadzenia Warsztatu Terapii Zajęciowej. Kontrola przeprowadzona w okresie od 28 października do 15 listopada, w dużej mierze pokrywająca się z zakresem kontroli z grudnia 2012 roku, tym razem została zrealizowana pod zamówienie i wykazała szereg rzekomych nieprawidłowości.

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Kamieniu Pomorskim wnosi stanowczy sprzeciw do protokołu kontroli z dnia 08.01.2014 roku, jak i do wystąpienia pokontrolnego z dnia 31.01.2014 roku, jak i do zdecydowanej większości wydanych w postanowieniu kontrolnym zaleceń. Zakwestionowaliśmy w pierwszej kolejności zalecenia pokontrolne dotyczące rzekomego wykorzystania dotacji przyznanej Stowarzyszeniu niezgodnie z przeznaczeniem. PCPR zakwestionował wydatkowanie dotacji na łączną kwotę 95.799 zł 47 groszy. Swoje ustalenia kontrolujący poczynili na podstawie analizy historii konta bankowego prowadzonego przez WTZ. Kontrolujący nie zweryfikowali tych wydatków z ewidencją ksiąg rachunkowych. Ze składanych do PCPR sprawozdań wynika jednoznacznie, że kwestionowane sumy zostały przeznaczone zgodnie z obowiązującym preliminarzem. Stowarzyszenie dostarczając co kwartał rozliczenia przedkładało za każdym razem zestawienie faktur wraz z kserokopiami dowodów księgowych będących przedmiotem rozliczeń wydanej w danym kwartale kwoty dotacji.

Zgodnie z ustawą o rachunkowości i ustawą o finansach publicznych wynika, że podstawą prowadzonej ewidencji księgowej są dowody księgowe ujęte w księgach rachunkowych, t.j: ewidencji środków trwałych, ewidencji działalności finansowej, ewidencji pracy i płac.

Księgi rachunkowe prowadzone są na podstawie dowodów księgowych i ujmują zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym. Obejmują one zbiory zapisów księgowych, obrotów i sald, które tworzą dziennik, księgę główną, księgi pomocnicze, zestawienia: obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald kont ksiąg pomocniczych, a także wykaz składników aktywów i pasywów. I tylko one obrazują faktyczny stan finansowania działalności WTZ.

W wystąpieniu pokontrolnym PCPR powołuje się na pisma, które nie są nam znane, nie są nigdzie udostępnione, w tym: pismo Ministra Pracy i Polityki Społecznej Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych z dnia 06.12.2013 r. znak: BON-II- 52342-108-2-MR/13, pismo Ministra Finansów Departament Rachunkowości z dnia 09.09.2013 znak: DR3/502/2231DM/2013, pismo Ministra Pracy i Polityki Społecznej – Biuro Pełnomocnika Rządu d.s. Osób Niepełnosprawnych z dnia 16.10.2013 znak: BON-II-52342-79-2-MR/13, pismo Ministra Pracy i Polityki Społecznej – Biuro Pełnomocnika Rządu d.s. Osób Niepełnosprawnych z dnia 06.12.2013 znak: BON-II-5234-108-2-MR/13.

Trudno się odnieść do tak przedstawianych argumentów. A już jawną kpiną jest sam fakt żądania stosowania zaleceń wydanych w 2013 roku w stosunku do roku 2012.

PSOUU Koło w Kamieniu Pomorskim nie zgadza się ze zdecydowaną większością zaleceń pokontrolnych. W 2012 roku na konto PSOUU przekazano 584 081,00 zł i kwota ta w całości została przeznaczona na pokrycie wydatków WTZ zgodnie z preliminarzem złożonym wcześniej do PCPR. Fakt wydatkowania tych środków jest ujęty we wspomnianych księgach rachunkowych. Środki finansowe przeznaczone na działalność WTZ są przekazywane przez PCPR do PSOUU cztery razy w roku – do 25 dnia pierwszego miesiąca każdego kwartału. Wydatki zaś WTZ musi ponosić przez cały czas. Nie da się przewidzieć niektórych kosztów wynikających z nagłych potrzeb. Niejednokrotnie dokonuje się zakupów na okres dłuższy niż kwartał. Gdyby trzymać się sztywno zaleceń pokontrolnych, niemożliwym by było prowadzenie i prawidłowe funkcjonowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej.

PSOUU reguluje na bieżąco należne składki do ZUS i US i posiada aktualne zaświadczenia z ZUS i US o niezaleganiu. W stosunku do wszystkich zarzutów postawionych nam w Zaleceniach pokontrolnych odnieśliśmy się w piśmie z dnia 05.03.2014 r., który dołączamy do tego listu w załączeniu.

W związku z tym, że zdecydowana większość zarzutów nie znajduje odzwierciedlenia w faktach, nie ma mowy o nieprawidłowym wykorzystaniu środków finansowych przez nasze Stowarzyszenie i o odpowiedzialności wymienionych w protokole osób za rzekome uchybienia. Wnieśliśmy o weryfikację Protokołu i zaleceń Pokontrolnych, po uwzględnieniu naszych uwag przedstawionych we wskazanym wyżej piśmie.

Za Zarząd Stowarzyszenia
Jolanta Janik