Sesja Rady Miejskiej w Wolinie

Bogdan Czaplicki, sołtys sołectwa Ostromice w gminie Wolin przesłał do redakcji Gazety Sołeckiej uchwałę Rady Miejskiej w Wolinie ustanawiającą zasady na podstawie których sołtysom przysługują diety i zwrot kosztów podróży służbowej. Sołtys zwrócił się do redakcji Gazety Sołeckiej z pytaniami czy uchwała jest zgodna z prawem? Czy musi uczestniczyć w sesjach? Czy jest to jego przywilej?

W uchwale podjętej przez Radę zapisano „za trwałe nie wykonywanie funkcji sołtysa z powodu nieobecności dłuższej niż miesiąc dieta ulega zmniejszeniu o 100%”. Jak stwierdzić, czy sołtys trwale nie wykonuje swojej funkcji? – dopytywał Bogdan Czaplicki

„Uchwała każdej rady gminy jak i uchwała Rady Miejskiej w Wolinie, która reguluje wyżej wymienioną kwestię jest aktem prawa miejscowego niższego rzędu i musi mieć oparcie w przepisach ustawowych, które są przepisami wyższego rzędu względem uchwał rad gminy i zarządzeń wójtów. Uchwała taka powinna wypełniać konkretną treścią ramy zakreślone przepisem ustawowym, ale treść uchwały Rady Miejskiej nie może tego ustawowego przepisu modyfikować ani zmieniać. Podstawą podjęcia uchwały ustanawiającej zasady na jakich sołtysom w gminie Wolin przysługiwać mają diety i zwrot kosztów podróży jest przepis ustawy o samorządzie gminnym.

„art. 37b. 1. Rada Gminy może ustanowić zasady na jakich przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej będzie przysługiwała dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowej”. I Rada Miejska w Wolinie prawidłowo podała jako podstawę swojej uchwały ten właśnie przepis ustawowy. Niestety nie wypełniła swojej uchwały prawidłową treścią. W paragrafie pierwszym pkt 1 uchwały Rady Miejskiej, ale tylko do przecinka jest poprawne, gdyż Rada Miejska ustanowiła w tym fragmencie przepisu, że sołtysom w gminie Wolin przysługuje dieta, która ma być wypłacana co miesiąc, a po drugie jej jednorazowa wysokość nominalna ma wynosić 350zł. Niestety znajdujące się dalej zastrzeżenie w tym przepisie, że sołtysom w gminie Wolin ma być potrącana dieta w wysokości 5% za każdą nieobecność na sesji Rady Miejskiej jak i każdą nieobecność na radach zwoływanych przez burmistrza jest nieuprawnione. Rada Miejska bowiem tym przepisem zmodyfikowała ustawę o samorządzie gminnym.

„art. 37a. 1. Przewodniczący organu wykonawczego jednostki pomocniczej może uczestniczyć w pracach rady gminy na zasadach określonych w statucie gminy, bez prawa udziału w głosowaniu”. Oznacza to, że udział sołtysów w sesjach rady gminy jest uprawnieniem sołtysów, a nie ich obowiązkiem. Rada Miejska w Wolinie nie ma prawa narzucać swoim sołtysom obowiązku uczestniczenia w sesjach rady i w związku z tym nie ma prawa ich karać za absencje na sesji potrąceniami diety, ponieważ nie posiada do tego ustawowego uprawnienia. Jest to nieuprawnione zmodyfikowanie przepisu ustawowego w akcie prawa miejscowego. Konkluzja taka wynika nie tylko z interpretacji ustawy, ale także orzecznictwa sądowego. 9 marca 2010 roku WSA we Wrocławiu wyrokiem (sygn. akt III SA/Wr 857/09) w sprawie statutu sołectwa Działosza postanowił uchylić kilka regulacji w statucie z powodu licznych wad m.in. z powodu narzucenia owym statutem na obecnego sołtysa i wszystkich kolejnych sołtysów obowiązku uczestniczenia w sesjach Rady Miejskiej w Sycowie.”

Co ciekawsze uchwałę podważał tuż po jej podjęciu Sołtys Sołectwa Łuskowo Waldemar Dubrawski (PO). Niestety wojewoda zachodniopomorski jako organ nadzoru nie uznał wówczas argumentów Waldemara Dubrawskiego. Odpowiedź na skargę podpisał wicewojewoda Ryszard Mićko (PSL) Jak udało się nam ustalić sprawą zajmowało się na ostatnim posiedzeniu Stowarzyszenie Sołtysów Gminy Wolin. Wszystko wskazuje na to, że temat diet wróci pod obrady Rady Miejskiej w Wolinie.

Całą odpowiedź na list sołtysa Ostromic można przeczytać w Numerze 6 (258) Gazety Sołeckiej.

kamienskie.info / źródło: Gazeta Sołecka