Radny Powiatu Dariusz Abramowicz złożył wczoraj, tj. 27 stycznia 2012 roku wniosek do Prokuratury Rejonowej   w Kamieniu Pomorskim o wszczęcie przez Prokuratora  Rejonowego  postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności uchwał podjętych na sesji Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim w dniu 11 lutego 2011 roku. Uchwały te dotyczą wyboru władz powiatu, a więc Starosty Wicestarosty, Zarządu i Wiceprzewodniczącego Rady.

Powołał się na art. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 roku o prokuraturze, który brzmi: „ Jeżeli uchwała organu samorządu terytorialnego albo rozporządzenie wojewody są niezgodne z prawem, prokurator zwraca się do organu, który je wydał, o ich zmianę lub uchylenie albo kieruje wniosek o ich uchylenie do właściwego organu nadzoru; w wypadku uchwały organu samorządu terytorialnego prokurator może także wystąpić o stwierdzenie jej nieważności do sądu administracyjnego”.

Przypomnijmy grupa radnych powiatu  zgłaszała wojewodzie zachodniopomorskiemu nielegalność podjętych uchwał. Ten uznał złamanie prawa jednakże stwierdził,  że w jego ocenie jest nieistotne. Sprawa została wówczas zgłoszona do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, ten badał sprawę wiele miesięcy, by na końcu stwierdzić, że nie rozpatrzy  sprawy, gdyż radni nie wykazali interesu prawnego.

W związku z powyższym radni podjęli  działania dwutorowo – przygotowują się do rozprawy odwoławczej w Naczelnym Sadzie Administracyjnym oraz  składają wniosek do prokuratury.

Radny Dariusz Abramowicz bardzo szczegółowo zrelacjonował prokuratorowi sytuację jaka miała miejsce w dniu 11 lutego 2011roku. Opisywaliśmy  przebieg sesji we wcześniejszych  artykułach.

Radny  przedstawił szereg argumentów prawnych na potwierdzenie, iż uchwały zostały podjęte z rażącym naruszeniem prawa, gdyż podejmowała je m.in. radna, która nie mogła  ślubować bez kworum na sesji.

Jednym z argumentów  jest fakt, że ślubowanie, to bezwzględny warunek objęcia i wykonywania mandatu radnego. Gdyby zamiarem ustawodawcy nie było nadanie ślubowaniu szczególnej rangi, w tym również wprowadzenie obowiązku ślubowania na sesji, to dopuściłby ślubowanie przed Przewodniczącym Rady lub ślubowanie pisemne.

Tu radny powołał się na, naszym zdaniem, bardzo ważny argument, iż  również posłowie dostrzegli  niemożność ślubowania na sesji z powodu braku kworum i to spowodowało wniesienie przez grupę posłów projektu zmiany ustawy o samorządzie gminnym dopuszczającym możliwość ślubowania pisemnego (druk sejmowy nr 3907).

Kolejnym argumentem na to  iż sesja, na której nie jest obecna liczba radnych tworzących kworum jest po prostu „spotkaniem radnych” jest przytoczenie wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z roku 2008, I ACa 73/2008. Wyrok  dotyczył przypadku zebrania akcjonariuszy, Sąd uznał że „Zebranie akcjonariuszy bez wymaganego kworum nie jest walnym zgromadzeniem, a podjęte na nim uchwały należy uznać za nieistniejące.” Na zasadzie analogii zasadę tą należy stosować, zdaniem radnego, do obrad każdego innego organu, gdzie jest wymagane kworum dla prawomocności obrad.

Reasumując radny Abramowicz stwierdził:
1) Przewodniczący Rady nie powinien prowadzić sesji, lecz po jej otwarciu i stwierdzeniu braku kworum zamknąć ją,

2) nawet jeżeli Przewodniczący nie zamknął  posiedzenia, radna Małgorzata Kościukiewicz nie mogła złożyć ślubowania, ponieważ nie dokonano zmiany porządku obrad sesji, ślubowanie było w pkt 4, a zmianę porządku można dokonać tylko bezwzględną większością głosów  (głosów nie starczało nawet na kworum).  Ponadto nie wykonując jeszcze mandatu radnego, radna nie mogła zgłaszać żadnych wniosków, tym bardziej we własnej sprawie.

3) dodatkowo zmiana porządku obrad po jego zatwierdzeniu stanowi rażące naruszenie Statutu Powiatu Kamieńskiego, tak więc radny Mateusz Flotyński, zgodnie z postanowieniem Statutu, nie mógł zgłosić zmian porządku obrad,

4) naruszenia prawa w pkt. 1 – 3 skutkują nieważności podjętych uchwał, w tym uchwał o wyborze Wiceprzewodniczącego Rady, Starosty, Wicestarosty i Zarządu.

tekst kamienskie.info