Ratusz

W związku z koniecznością podjęcia prac nad Rocznym Programem Współpracy na 2015 rok Gminy Kamień Pomorski z Organizacjami Pozarządowymi i in. podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r., zwracamy się z uprzejmą prośbą do organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność na Gminy Kamień Pomorski o składanie informacji o planowanych w przyszłym roku zadaniach publicznych, przy których konieczne jest dofinansowanie ze strony gminy. Poza niezbędną kwotą dofinansowania ze strony Gminy Kamień Pomorski wnioski powinny uwzględniać także finansowy wkład własny organizacji w realizację zadania. Informacje te będą stanowiły punkt wyjścia przy tworzeniu projektu Rocznego Programu Współpracy na 2015 rok. Dokument zostanie następnie poddany konsultacjom społecznym w sposób zgodny z Uchwałą nr LX/521/10 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 10 września 2010 roku. Kolejnym krokiem będzie przedłożenie skonsultowanego projektu programu Radzie Miejskiej, która zgodnie z nowelizacją Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie jest zobowiązana podjąć stosowną uchwałę w tym względzie w terminie najpóźniej do 30 listopada. Po zatwierdzeniu przez Radę Miejską program rocznej współpracy stanowić będzie podstawę do prowadzenia współpracy z sektorem pozarządowym w 2015 roku.

Informacje o planowanych zadaniach należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kamieniu Pomorskim w nieprzekraczalnym terminie do 12 września br. W razie potrzeby dodatkowe informacje na ten temat są dostępne w dziale promocji, pok. nr. 4, tel. 91 38 23 963.

Zachęcamy także do aktualizacji danych organizacji, o ile zaszły zmiany dot. Państwa działalności. Informacje te publikowane są na stronie www.kamienpomorski.pl w Informatorze Pozarządowym. Poniżej mogą Państwo pobrać formularz identyfikacyjny organizacji pozarządowej.

UM w Kamieniu Pomorskim