dscn5213

Ruszyła modernizacja oczyszczalni ścieków w Mokrawicy. Koszalińska firma EKOWODROL sp. z o.o. z Koszalina, wyłoniona w przetargu na generalnego wykonawcę robót, 18 lutego br. przejęła plac budowy i rozpoczęła prace.

Inwestorem przebudowy oczyszczalni jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Kamieniu Pomorskim, które zleciło wykonanie robót za cenę brutto 18 720 363,77 zł. Do kwietnia 2015 roku spółka EKOWODROL dokona gruntowanej przebudowy, lub wybuduje nowe obiekty infrastruktury oczyszczalni (łącznie 18 obiektów infrastruktury), a także wewnętrzne sieci kanalizacyjne i zasilające do tych obiektów.

dscn5217

Na realizację inwestycji kamieński PGK pozyskał dofinansowanie ze środków UE – Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w wysokości 11,3 mln zł. Zmodernizowana oczyszczalnie będzie spełniała wymagania przepisów dotyczących oczyszczania ścieków dla tzw. aglomeracji pow. 15 tys. RLM.

Oczyszczalnia w Mokrawicy obecnie spełnia parametry oczyszczania wskazane w posiadanym pozwoleniu wodnoprawnym, jednak pozwolenie to wygaśnie po czerwcu 2015 roku. Po tym terminie oczyszczalnia nie będzie spełniała norm Krajowego Planu Oczyszczania Ścieków i dyrektywy Rady Wspólnot Europejskich nr 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991  w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych w zakresie redukcji, o nawet 75%, niektórych związków biogennych.

źródło:
UM w Kamieniu Pomorskim