Rada Miejska w Golczewie, 9 głosami „za” przy 6 głosach „wstrzymujących się” przyjęła budżet przedstawiony przez burmistrza Golczewa na 2012 rok.

Po stronie dochodów  zaplanowano ok. 18, 8 mln  zł., po stronie wydatków ok. 16,5 mln zł. Nadwyżka budżetowa wynosi 3,04 mln złotych i zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów, pożyczek zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz wykup wyemitowanych obligacji.

Gmina Golczewo w 2012 roku ma do spłacenia raty 2 kredytów z lat poprzednich na łączną kwotę 3 mln zł.

1) Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 1,2mln zł

2) Spłatę zaciągniętych zobowiązań na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 1,8mln zł

Dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych, zadań i inwestycji planowanych do realizacji w przyszłym roku  to ok 3,3 mln zł.

W budżecie zaplanowano m.in. następujące inwestycje:

1)      rewitalizacja Wzgórza Zamkowego w Golczewie 166tys. zł

2)      modernizacja bazy OSP w Golczewie 250tys. zł

3)      przebudowa i wyposażenie pracowni w Gimnazjum w Golczewie 263tys. zł

4)      uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w gminie – 1,7mln zł

5)      modernizacja oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej – 600tys zł.

6)      budowa placów zabaw – 100tys. zł

7)      adaptacja biblioteki miejskiej na ośrodek kultury w Golczewie – 40tys. zł

Gmina Golczewo planuje w 2012r. sprzedaż nieruchomości na kwotę 550tys. zł

Koszty funkcjonowania Rady Miejskiej w  2012 roku to kwota 111 tys. zł

Koszty funkcjonowania Urzędu Miejskiego  to  1,75 mln zł

Funkcjonowanie jednostek oświatowych zaplanowano w wysokości  7,5 mln zł.

 

tekst. kamienskie.info