1.Społeczny Inspektor Pracy jest służbą społeczną. Pełnioną ją
pracownicy, którzy nie zajmują stanowisk kierowniczych w zakładzie pracy
2.Miejsce składania dokumentów:
Sekretariat EuropaBiz. ul. Kolumba 88/89 lok. 2B 70 – 035 Szczecin lub poprzez
Internet: www.europabiz.pl
3.Sposób rekrutacji i zasady kwalifikacji:
Rekrutacja na kurs ma charakter otwarty i odbywa się na zasadzie kolejności
zgłoszeń. Kandydaci zobowiązani są do złożenia kompletu wymaganych dokumentów.
4.Sposób zaliczenia:
Warunkiem ukończenia kursu jest czynny udział w zajęciach, wykazanie się
właściwym poziomem wiedzy, uzyskanie wymaganych programem kursu zaliczeń