Pieniądze

1 lipca 2013 r. uruchomiono kolejny już XII Program Stypendiów Pomostowych dla studentów pierwszego roku pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej. Formularze do składania wniosków on-line dostępne są na stronie internetowej www.stypendia-pomostowe.pl i będą czynne do 14 sierpnia br. do godz. 16:00.

O stypendia mogą się starać tegoroczni maturzyści, pod warunkiem że spełniać będą nstp. kryteria: dostaną się na I rok stacjonarnych studiów magisterskich, realizowanych w trybie jednolitym lub dwustopniowym, na polskich państwowych uczelniach mających uprawnienia magisterskie, osiągnęli na egzaminie maturalnym co najmniej 105 punktów liczonych zgodnie z algorytmem załączonym do Regulaminu, są dziećmi byłych pracowników ppgr, którzy byli zatrudnieni w tych gospodarstwach na podstawie umowy o pracę w okresie co najmniej 2 lat, mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. mieszkańców i pochodzą z rodzin, w których dochód netto na osobę w rodzinie albo dochód osoby uczącej się nie przekracza 1120 zł lub 1280 zł, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

kamienskie.info