Urząd Miejski w Wolinie fot. kamienskie.info

Rada Miejska w Wolinie przyjęła uchwałę w sprawie diet oraz zwrotu kosztów podróży sołtysów w gminie. Ustalono miesięczną ryczałtową dietę w wysokości 350 zł, a zwrot kosztów podróży w wysokości ceny biletu komunikacji zbiorowej. Burmistrz zaproponował też potrącenia diet –  nawet do 100 %. Niektórzy wolińscy radni i sołtysi są oburzeni, gdyż ich zdaniem to niezgodne z obowiązującym prawem. Zapowiedzieli odwołanie do wojewody. Sprawa dotyczy dużej grupy bo 30 sołtysów.

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym rada może ustanowić na jakich zasadach sołtysi, tak jak radni, dostaną dietę. Jednak trzeba podkreślić, że zupełnie inny jest status sołtysa a inny radnego. W przeciwieństwie do radnego – sołtys nie musi uczestniczyć w pracach rady. Zgodnie z ustawą sołtys może uczestniczyć w pracach rady gminy na zasadach określonych w statucie gminy, ale bez prawa udziału w głosowaniu. Przewodniczący rady gminy zaś jest zobowiązany do zawiadamiania sołtysów o każdym posiedzeniu.

Sołtysi nie muszą też otrzymywać diety – decyduje o tym rada. Gdy jednak rada zdecyduje iż dieta się należy, to nie może być to zależne od obecności na sesji.

Brak jest przepisu zobowiązującego pracodawcę do zwalniania z pracy zawodowej sołtysa na czas pracy w organach gminy. Zwalnianie z pracy uzależnione jest od dobrej woli pracodawcy – czyli wysokość mojej diety oraz to, czy w ogóle ją dostanę też jest zależna od mojego… pracodawcy. To chore niedługo sołtysami będą mogli być tylko bezrobotni, emeryci i renciścistwierdził Waldemar Dubrawski sołtys z gminy Wolin – Zastanawia mnie też, czy burmistrz potrąca wynagrodzenie pracownikom Urzędu, którzy są sołtysami a uczestniczą w spotkaniach.

Od ubiegłego tygodnia dieta w gminie Wolin jest wyższa o 50 zł i wynosi 350 zł. To niemała kwota zważywszy, że jest 30 sołtysów. Miesięczna dieta sołtysa zgodnie z nową uchwałą ulega zmniejszeniu o 5 % za każdą nieobecność w posiedzeniach Rady Miejskiej w Wolinie oraz naradach dla sołtysów zwołanych przez burmistrza Wolina. Za trwałe niewykonywanie funkcji sołtysa z powodu nieobecności dłuższej niż miesiąc dieta ulega zmniejszeniu o 100 % w danym miesiącu niewykonywania funkcji.

I właśnie ten zapis budzi wątpliwości niektórych radnych i sołtysów. Ich zdaniem dieta miesięczna ryczałtowa ma charakter rekompensaty za zaangażowanie w działalność publiczną i poniesione wydatki (koszty) w związku z wykonywaniem powierzonej funkcji społecznej, a nie za sam udział w sesjach czy spotkaniach zwoływanych przez burmistrza w godzinach pracy Urzędu. Sołtys tak naprawdę pracuje w swojej wsi ze swoimi mieszkańcami, tam jest ta prawdziwa działalność.

Dieta dla sołtysa na pokrycie kosztów związanych z udziałem w posiedzeniach rady gminy może być wypłacana bez względu na to, czy w nich uczestniczył, czy nie. Takie jest stanowisko Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji wydane rok temu  po złożeniu przez jednego z posłów interpelacji. Skarżył się wówczas sołtys jednej z gmin, któremu konsekwentnie odmawiano wypłaty diety uzależniając ją od listy obecności na sesjach.

kamienskie.info