azbest

Burmistrz Kamienia Pomorskiego informuje o dalszej możliwości zwrotu kosztów usuwania azbestu z terenu gminy Kamień Pomorski i zaprasza do składania wniosków na dofinansowanie tego przedsięwzięcia.

Do dofinansowania mogą zgłaszać się osoby fizyczne, jednostki sektora finansów publicznych, kościoły i związki wyznaniowe oraz wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, których nieruchomość znajduje się na terenie naszej Gminy.

Wnioski należy złożyć do tut. Urzędu Miejskiego w Kamieniu Pomorskim, Stary Rynek 1 wraz z kompletem dokumentów w nieprzekraczalnym terminie do 25 kwietnia 2014r.

Dotacja dla Gminy na powyższy cel wynosi do 100% wartości zadania, obejmującego demontaż, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest. Gmina może wystąpić z wnioskiem o dofinansowanie tego przedsięwzięcia tylko wówczas, gdy suma wnioskowanej kwoty dofinansowania wyniesie minimum 20.000,00 zł. objętych wnioskami podmiotów ujętych w pkt. 1. Warto zaznaczyć, iż podstawą uzyskania dotacji będzie podpisana pomiędzy Gminą a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie umowa dotacji. Wówczas Gmina będzie zobowiązana do przeprowadzenia procedury zamówień publicznych w mieniu wszystkich wnioskodawców. Koszty nowego pokrycia dachowego i zabezpieczenia dachu po demontażu azbestu nie podlegają dotacji.

W razie jakichkolwiek pytań należy zgłosić się do tut. Urzędu – Referatu PIGK – do Pani Magdaleny Kłosowskiej, pok. nr 16, e-mail: m.klosowska@kamienpomorski.pl, numer telefonu 91 3823969.