parking — kopia

„Otrzymaliśmy oficjalną zgodę pana burmistrza na wykonanie projektu zamiennego parkingu naziemnego – poinformowała naszą redakcję Renata Bielaszewska – Mamzer, prezes KTBS. To oznacza, iż wbrew zapowiedziom przy kwartale kamienic nie powstanie wielopoziomowy parking.

O sprawie informowaliśmy 28 grudnia. Okazało się iż teren przekazany wykonawcy pod budowę parkingu wielopoziomowego przy Okrzei został zakwalifikowany jako wymagający głębokiej wymiany warstw nasypowych, zmianę sposobu fundamentowania oraz systemu pracy jaki był założony przy projekcie. Na miejscu stwierdzono również obecność śladów średniowiecznej zabudowy, co nie pozwala na umieszczenie bezpośrednio w podłożu fundamentów budownictwa lądowego. Przy wykonaniu dodatkowych prac  kwota pierwotna mogłaby ulec zwiększeniu o ok. 50 %, dlatego tez niezbędna była decyzja burmistrza. W poniedziałek zwróciliśmy się z pytaniem, czy burmistrz podjął już decyzję w sprawie parkingu przy kwartale.

–  Nie bardzo rozumiem o jaki parking chodzi?odpowiedział pytaniem burmistrz Karpiński.

Dla nas oczywistym było, że chodzi o parking przy ul. Okrzei, bo innego gmina obecnie nie buduje.

Chodzi o nową inwestycję? Na dzisiaj nie jestem teraz w stanie panu powiedzieć odnośnie szczegółów, natomiast decyzja jest wypracowana. Dowiecie się Państwo bezpośrednio od TBSu. Spotkam się jeszcze z Panią Prezes w tej sprawie. Będziecie Państwo mieli taką informację, będzie ona podanazapewniał w rozmowie z naszą redakcją Bronisław Karpiński.

Wątpliwości rozwiała kilka minut później Renata Bielaszewska – Mamzer, która poinformowała nas, iż jest zgoda burmistrza, na wykonanie projektu zamiennego parkingu naziemnego a zmiany w projekcie nie wpłyną na rewitalizację kwartału.

Przypomnijmy pierwotny projekt parkingu wykonała firma „Projekty Budowy Dróg Organizacji Ruchu i Nadzoru”, prowadzona przez Bożenę Cichoń z Gryfic. Wynagrodzenie jakie otrzymała od gminy to 65.190 zł brutto. Zakres opracowania to opracowanie projektu geodezyjnego podziału nieruchomości, projektu architektonicznego i branży konstrukcyjnej budynku parkingu wielopoziomowego, projektu drogowego ul. Okrzei, odwodnienia i projektu oświetlenia parkingu.

Oprócz trudnych warunków geologicznych i archeologicznych, na drodze do realizacji inwestycji stanęły tez warunki prawne.

Zobacz także: Burmistrz chce zabrać ziemię i wybudować parking czy postępowanie jest legalne 

Aby gmina mogła rozpocząć budowę parkingu wielopoziomowego, musiała stoczyć batalię z Jerzym Łozińskim, pełnomocnikiem właścicielki jednej z działek. Jerzy Łoziński złożył odwołanie do wojewody zachodniopomorskiego od decyzji starosty kamieńskiego, zezwalającej na realizację inwestycji drogowej na spornych działkach, jednakże nie zostało ono uznane przez wojewodę. Na decyzję wojewody pełnomocnik właścicielki działek złożył skargę do Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w Szczecinie.

Zobacz także: Jerzy Łoziński wygrywa sprawę w WSA. Łoziński: „Starosta i wojewoda naruszyli prawo”

Nasza redakcja dotarła do uzasadnienia wyroku ogłoszonego dwa miesiące temu przez Wojewódzki Sąd Administracyjny. Sąd w sentencji wyroku nie pozostawił suchej nitki na sposobie, w jaki próbowano pozbawić mieszkanki gruntu. Stwierdził iż zarówno decyzja wojewody została wydana z naruszeniem prawa jak i poprzedzająca ją decyzja starosty kamieńskiego wydana na wniosek burmistrza Kamienia Pomorskiego.

Ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji i zakresu dróg publicznych  zwana „specustawą drogową” według Sądu „stanowi narzędzie prawne uproszczenia procedur tworzenia i rozbudowy dróg publicznych w miejscach, gdzie istnieje społeczne oczekiwanie ich budowy lub rozbudowy. Ustawa ta ma z jednej strony pogodzić społeczne oczekiwania budowy drogi z konstytucyjnie przyznaną ochroną własności.

Jak zauważył Sąd „w przedmiotowej sprawie decyzja Starosty dotyczyła udzielenia zezwolenia Burmistrzowi na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy […].” Ulica Okrzei w Kamieniu Pomorskim jest drogą publiczną. Jednakże według  ukształtowanego orzecznictwa sądów administracyjnych przepisy specustawy mają zastosowanie do inwestycji mających na celu budowę (rozbudowę) dróg innych niż drogi wewnętrzne w rozumieniu ustawy o drogach publicznych.

„Stosowanie specustawy odnosi się tylko do realizacji inwestycji drogowej jako budowli, a nie wszystkiego, co ma znajdować się w pasie drogowym.” Należy więc odróżnić pojęcia „drogi” z ustawy o drogach publicznych od pojęcia „pasa drogowego”, które to pojęcia są definiowane odrębnie.

Zatem stosowanie cytowanej ustawy musi zostać poprzedzone wnikliwą oceną przez organy orzekające – czy dana decyzja nie będzie stanowiła obejścia prawa w zrealizowaniu innych celów. W ocenie Sądu zaskarżona decyzja narusza prawo w zakresie takim w jakim obejmuje zezwolenia na realizację budowy parkingu wielopoziomowego o […] miejscach parkingowych dla samochodów osobowych. Tego rodzaju inwestycja nie może być realizowana w oparciu o specustawę bowiem nie stanowi ona budowy drogi w rozumieniu tej ustawy. Nie można stosować wykładni rozszerzającej – rozciągającej stosowania uproszczonych procedur i zasad do inwestycji nie będących drogami publicznymi. Należy więc mieć na względzie treść art. 64 ust. 3 Konstytucji RP, który stanowi o tym że własność może być ograniczona tylko w drodze ustawy i tylko w zakresie, w jakim nie narusza ona istoty prawa własności. W ocenie Sądu budowa parkingu wielopoziomowego na działkach nr […] nie mogła być realizowana na podstawie ustawy szczególnej. W tym zakresie decyzje organu I i II instancji są wadliwe.”

Skoro specustawa nie miała zastosowania do realizacji budowy parkingu wielopoziomowego to znaczy, że bez podstawy prawnej w decyzji starosty kamieńskiego przeznaczono sporne działki prywatnego właściciela pod inwestycję i w tym zakresie decyzja dotknięta jest wadą nieważności.

Jak wskazał w podsumowaniu wyroku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie realizacja budowy parkingu wielopoziomowego nie mogła być objęta specustawą drogową lecz winna przebiegać w oparciu o zasady ogólne przewidziane w innych ustawach, np. Prawo budowlane.

kamienskie.info