as

Sołectwo Ostromice ogłasza konkurs na świąteczne logo – „Dzień Ciasteczkowego Potworka-Ostromice na Słodko”. Jeśli chcesz aby twoja praca była oficjalnym znakiem naszej imprezy uruchom wyobraźnię, zastosuj dowolną technikę i zaprojektuj logo naszego święta! Do wygrania 300zł!

REGULAMIN KONKURSU NA LOGO ŚWIĘTA SOŁECTWA OSTROMICE: „DZIEŃ CIASTECZKOWEGO POTWORKA – OSTROMICE NA SŁODKO”

I. ORGANIZATOR KONKURSU

– Organizatorem konkursu na opracowanie logo Święta Ostromic jest Sołectwo Ostromice.

II. CEL I PRZEDMIOT KONKURSU

-Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego graficznego symbolu (logo) dla zaplanowanego na miesiąc maj święta Sołectwa Ostromice ”Dzień Ciasteczkowego Potworka –Ostromice na słodko”

-Logo wykorzystywane będzie przez Sołectwo Ostromice do celów reklamowych, korespondencyjnych i promocyjnych itp.

-Konkurs trwa od 19 lutego 2014 do 21 marca 2014 roku

III. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

-Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wolin (w wieku do 16 lat).
-Projekty konkursowe mogą być realizowane oraz zgłaszane do konkursu indywidualnie lub zespołowo.
-Prace konkursowe należy składać zgodnie z wymogami zawartymi w regulaminie.
-Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z zrzeczeniem się praw autorskich na rzecz Sołectwa Ostromice.
-Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu.

IV. FORMA PREZENTACJI PRACY KONKURSOWEJ

– Projekt znaku graficznego (logo) powinien nadawać się do różnorodnego wykorzystania:
reklama, Internet, pisma, ulotki itp.
-Prace należy wykonać ręcznie lub korzystając z technik komputerowych.
Projekty konkursowe muszą spełnić następujące warunki:
-na formacie A4 należy przedstawić znak mieszczący się w polu 20 cm x 20 cm,
-w swojej treści projekt nie może zawierać elementów obraźliwych.
Logo winno charakteryzować się następującymi cechami:
– być czytelne i łatwe do zapamiętania,
– być łatwo identyfikowane z Świętem Ostromic,
– wzbudzać pozytywne emocje.
Logo nie powinno być skomplikowane pod względem graficznym i kolorystycznym.
Prace należy składać w estetycznej formie, w kopercie opatrzonej hasłem ”Konkurs na logo Święta Ostromic” w której uczestnik podaje:
-imię i nazwisko
-dokładny adres
-płytę z nagraną pracą jeśli jest ona wykonana techniką komputerową w oryginalnym formacie oraz skompresowany do formatu JPG wraz z nazwą programu, w którym projekt został wykonany.

V. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA PRAC

-prace należy składać od dnia 19 lutego 2014 do 21 marca 2014 osobiście u Sołtysa Ostromic lub na adres:
Bogdan Jarosław Czaplicki
Sołtys Sołectwa Ostromice
Ostromice 51
72-511 Wolin
z dopiskiem „Konkurs na Logo Święta Ostromic”
-drogą elektroniczną na adres: admin@ostromice.pl z dopiskiem „konkurs na logo”
-prace konkursowe, nie spełniające wymagań, o których mowa w regulaminie konkursowym nie będą podlegały ocenie.
-prace konkursowe dostarczone po terminie nie będą oceniane,
-organizator nie zwraca prac.

VI .KRYTERIA OCENY PRAC KONKURSOWYCH

-projekty oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:

• Zgodność projektu z celem konkursu.
• Oryginalność znaku, łatwość zapamiętywania.
• Czytelność i funkcjonalność projektu.
• Estetyka wykonania projektu.

VII. OCENA PRAC KONKURSOWYCH I ROSTRZYGNIECIE KONKURSU

– zwycięskie prace zostaną wybrane przez Organizatora.
-dla zwycięzcy za zajecie pierwszego miejsca przewidziano nagrodę w wysokości 300zł,
-planowana data ogłoszenia wyników 26 marzec 2014 roku,
-wyniki zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.ostromice.pl,
-wręczenie nagrody nastąpi na najbliżej Sesji Rady Miejskiej w Wolinie po zakończeniu Konkursu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Fundatorem nagrody w konkursie jest
Pan Darek Gajo -200zł
Pan Bogdan Czaplicki 100zł

Ewentualne kwestie sporne rozstrzyga organizator.

źródło:
ostromice.pl