Otwarcie ofert

Tylko jedna oferta wpłynęła w przetargu na odbiór i transport odpadów komunalnych oraz organizację odbioru segregowanych odpadów komunalnych. Zaskoczenia nie było. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. reprezentowane przez Adriana Guranowskiego będzie do 31 grudnia 2015 roku zajmować się odpadami w gminie Kamień Pomorski.

Co ciekawe, burmistrz przeznaczył na to zadanie szacunkowo 2 mln 400 tys. zł, a oferta złożona przez Adriana Guranowskiego, działającego w imieniu i na rzecz PGK wyniosła 2mln 411tys. zł.

O sprawie organizacji przetargu pisaliśmy w ubiegłym tygodniu zwracając uwagę na Biuletyn Informacji Publicznych Urzędu Miejskiego i nieprawidłowości przy publikacji w nim ogłoszeń na przetargi i usługi budowlane. Informacje te nie ukazywały się rejestrze zmian. Po naszym artykule sytuacja uległa poprawie. Przedmiotem  zamówienia jest świadczenie kompleksowych usług łącznie polegających na:

– odbiorze odpadów komunalnych zmieszanych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Kamień Pomorski, powstających w nieruchomościach zamieszkałych w tej gminie oraz ich transport do stacji przeładunkowej w Mokrawicy;

– odbiorze od podmiotu wykonującego odrębne zlecenie zamawiającego utrzymania czystości na terenach publicznych odpadów z czyszczenia placów i ulic, w tym selektywnie zebranych odpadów zielonych, z wyłączeniem odpadów pochodzących z cmentarzy oraz ich transport do stacji przeładunkowej w Mokrawicy;

– prowadzeniu w Gminie Kamień Pomorski punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w miejscu łatwo dostępnym dla mieszkańców tej Gminy;

– odbiorze selektywnie zbieranych odpadów komunalnych – w systemie pojemnikowo-workowym, obejmujący trzy odrębne frakcje, tj.: opakowaniowa frakcja lekka, papier i tektura oraz szkło;

– odbiorze od właścicieli nieruchomości zamieszkałych selektywnie zebranych odpadów biodegradowalnych w workach.

kamienskie.info