sople

Zima niesie za sobą obowiązki, którymi muszą przejmować się nie tylko służby odpowiedzialne za stan dróg i chodników, ale także wszyscy mieszkańcy. Przypominamy naszym Czytelnikom o tym, iż to na nich spoczywa odpowiedzialność za czystość i porządek na chodnikach przed swoimi domami.

Właściciele nieruchomości mają obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości. Należy również usuwać z dachów i gzymsów obiektów budowlanych bezpośrednio sąsiadujących z drogami i chodnikami sople lodowe i nawisy śniegu, niezwłocznie po ich powstaniu. Obowiązki te wynikają z przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach a także z ogólnych reguł kodeksu cywilnego.

Za skutki wypadków, które będą spowodowane nieuprzątniętym chodnikiem albo zwisającymi z dachu soplami lodu odpowiedzialny jest właściciel. W wypadku incydentu, np. złamania nogi przez przechodnia na oblodzonym chodniku, odpowiedzialność za to ponosi właściciel posesji, na którym spoczywa obowiązek uprzątania danego odcinka.

kamienskie.info