Straż Miejska

Burmistrz Kamienia Pomorskiego ogłosił nabór na stanowisko Komendanta Straży Miejskiej w Kamieniu Pomorskim. Od kandydatów wymaga się, aby mieli ukończone 21 lat, byli niekarani, sprawni fizycznie, cieszyli się nieposzlakowaną opinią, wykształceniem wyższym oraz co najmniej 5 letnim stażem pracy.

Burmistrz jako wymagania dodatkowe wskazał ukończone studia wyższe o kierunku prawo, administracja, bezpieczeństwo publiczne lub pokrewne. Dodatkowym atutem będzie także znajomość regulacji prawnych z zakresu ustawy o samorządzie gminnym oraz strażach gminnych oraz doświadczenie w pracy w ochronie lub służbach mundurowych.

Dokumenty należy składać w Sekretariacie Urzędu Miejskiego z dopiskiem „Nabór na stanowisko Komendanta Straży Miejskiej w Kamieniu Pomorskim”. W kopercie powinny znaleźć się: pisemne zgłoszenie o naborze, życiorys ze zdjęciem, list motywacyjny, dokument poświadczający wykształcenie (oryginał lub odpisy), kserokopie świadectw pracy, zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, oświadczenie o niekaralności oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. Brak jakiegokolwiek ze wskazanych dokumentów będzie skutkował odrzuceniem oferty.

Osoby, które zakwalifikują się do II etapu czeka rozmowa kwalifikacyjna. Oferty należy składać do 29 grudnia 2014 roku.

kamienskie.info